แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Lisa : Hello, my ………… is Lisa.
  same
  name
  game

2. Tom : Hello, my name ………….. Tom.
  is
  am
  are

3. ……..?.......... มีความหมายว่า ม้า
  horse
  duck
  cat

4. Anne : …………, my name is Anne.
  Thank you
  Goodbye
  Hello

5. Anne : …………, my name is Anne.
  Thank you
  Goodbye
  Hello

6. ……..?.......... มีความหมายว่า งู
  bat
  snake
  pig

7. ……..?.......... มีความหมายว่า หมอ
  doctor
  nurse
  farmer

8. ……..?.......... มีความหมายว่า ม้า
  horse
  duck
  cat

9. ……..?.......... มีความหมายว่า งู
  bat
  snake
  pig

10. Lisa : Hello, my ………… is Lisa.
  same
  name
  game

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile