พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เพราะเหตุใด ในนิทานชาดกเรื่อง “ทีฆิติโกสลชาดก” ทีฆาวุกุมารจึงไม่สังหารพระเจ้ากรุงพาราณสี ทั้งๆ ที่มีโอกาสจะทำได้
  เพราะพระเจ้ากรุงพาราณสีเป็นบิดา
  เพราะกลัวว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีจะทรงตื่นจากเสวยบรรทมเสียก่อน
  เพราะระลึกถึงโอวาทของบิดามารดาของตนที่ห้ามไม่ให้ฆ่าใครเพราะเป็นการจองเวร
  เพราะพระพุทธเจ้าขอบิณฑบาตชีวิตพระเจ้ากรุงพาราณสีไว้
2. ตอนแรกที่พระราธะเถระประสงค์จะออกบวช แต่เหตุใดจึงไม่มีใครบวชให้
  พระราธะเคยมีภรรยาและลูกแล้ว
  พระราธะป่วย
  พระราธะมีอายุมากเกินไป
  พระราธะเคยฆ่าคนตาย
3. พระราธะเถระเกิดในตระกูลใด
  ตระกูลกษัตริย์
  ตระกูลพราหมณ์
  ตระกูลพ่อค้า
  ตระกูลช่างไม้
4. การศึกษาประวัติพุทธสาวกและนิทานชาดกให้ประโยชน์ต่อผู้ศึกษาในข้อใดมากที่สุด
  ทำให้ทราบประวัติความเป็นมาของบุคคล
  ทำให้สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้
  ทำให้เกิดสมาธิตั้งมั่น
  ทำให้เรียนหนังสือเก่ง
5. พระเถระรูปใดที่ตกลงบวชให้กับพระราธะ
  พระสารีบุตร
  พระอานนท์
  พระโมคคัลลานะ
  พระพุทธเจ้า
6. ทีฆาวุกุมารเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งซึ่งกล่าวถึงอดีตของพระพุทธเจ้า นิทานชาดกเรื่องนี้เน้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องใด
  พึงเอาชนะความโกรธด้วยการให้อภัย
  ตนแลเป็นที่พึ่งของตน
  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของความดี
7. ข้อใดให้คำจำกัดความพุทธสาวก – พุทธสาวิกาได้ดีที่สุด
  ผู้ที่เลื่อมใสในพิธีกรรม
  ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธรูป
  ผู้ที่เลื่อมใสและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
  ถูกทุกข้อ
8. พระราธะเถระเป็นพระสงฆ์ที่มีชีวิตอยู่ในยุคใด
  สมัยก่อนพุทธกาล
  สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่
  สมัยหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
  สมัยกรุงสุโขทัย
9. ข้อใดที่ให้คำจำกัดความของนิทานชาดกได้ชัดเจนที่สุด
  เรื่องในอดีตชาติของพระสาวกองค์ต่าง ๆ
  เรื่องในอดีตชาติของพระมหากษัตริย์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆ เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
  เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
  เรื่องในอดีตชาติของสัตว์ที่อยู่ในป่าหิมพานต์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆ เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
10. พระราธะเถระได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในเรื่องใด
  เป็นผู้ที่มีปัญญามาก
  เป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์มาก
  เป็นพุทธอุปปัฏฐาก
  เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย ปฏิบัติตามโดยไม่เคืองโกรธใคร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile