ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สังคมศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล
  การดำรงชีวิตของมนุษย์
  หลักฐานทางโบราณคดี
  บันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  สำนวนภาษาที่ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์
2. วิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใดที่มีความสำคัญมากที่สุด
  การกำหนดหัวเรื่อง
  การรวบรวมข้อมูล
  การวิเคราะห์หลักฐาน
  การนำเสนอข้อมูล
3. การนับพุทธศักราชที่ ๑ เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกี่ปี
  ๑ ปี
  ๒ ปี
  ๓ ปี
  ๔ ปี
4. ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม นิยมใช้การนับศักราชแบบใด
  พุทธศักราช
  คริสต์ศักราช
  มหาศักราช
  ฮิจเราะห์ศักราช
5. หลักฐานในข้อใดจัดเป็น หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร
  นิทาน
  ตำนาน
  วรรณคดี
  จิตรกรรม
6. มหาศักราชพบมากในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด
  จดหมายเหตุกรุงเก่า
  ตำนานอุรังคธาตุ
  ศิลาจารึกสุโขทัย
  พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
7. หลักฐานใดที่เนื้อหาส่วนใหญ่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์
  บันทึกของชาวต่างชาติ
  จดหมายเหตุ
  ตำนาน
  พระราชพงศาวดาร
8. การศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด
  ทำให้เกิดความรู้สึกชาตินิยม
  ฝึกให้มีวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล
  ดำรงตนอยู่ในสังคมใดอย่างสงบสุข
  คาดหมายเหตุการณ์ที่จะเกิดได้แม่นยำ
9. การเทียบศักราชมีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร
  กระตุ้นให้คนหันมาสนใจประวัติศาสตร์
  เกิดความสะดวกต่อการศึกษาประวัติศาสตร์
  เน้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์
  สร้างจิตสำนึกให้มีการอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์
10. ในการเริ่มต้นศึกษาประวัติศาสตร์ ควรเริ่มต้นที่ขั้นตอนใด
  สำรวจตนเองว่าอยากรู้เรื่องอะไร
  ค้นคว้าหลักฐานแล้วตั้งประเด็นคำถาม
  ศึกษาจากบทความหรือหนังสือที่เราสนใจ
  สอบถามผู้รู้ว่าเราควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile