การใช้ futhre Tense
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. My father ....... with the government for fifty years by the time he retires.
  will be working
  will work
  will be worked
  will have worked
2. We ....... working on the thesis by the end of next April.
  will be finished
  shall have finished
  will finish
  shall have been finishing
3. .............. he completes his training,......... is going to be an accountant.
  Scarcely,than he
  As soon as, and he
  As soon as, he
  No sooner,than he
4. I think she ............ only one baby.
  will be having
  is going to have
  will have had
  is having
5. I .......... them off when I leave the room.
  will be turning
  will have returning
  will turn
  will be returned
6. I ........ my third article by the day after tomorrow.
  shall have written
  shall write
  will write
  shall be writing
7. You ............ her the moment you talk to her .
  will be loving
  are going to love
  will love
  will have loved
8. We ....... our first semester examination next monday.
  will have been taking
  will have taken
  will be taking
  will take
9. They ........... you know as soon as they have finished.
  will have let
  will be letting
  will let
  were going to let
10. She plays so beautiful that I am sure she ......... a prize.
  will have won
  will have been winning
  is going to win
  will be winning
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile