แนวสอบ O-NET ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตัวโน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับเท่าใด
  ครึ่งหนึ่งของตัวกลม
  ครึ่งหนึ่งของตัวขาว
  ครึ่งหนึ่งของตัวดำ
  ครึ่งหนึ่งของตัวเขบ็ต
2. วงขับไม้มีผู้บรรเลงกี่คน
  1 คน
  2�คน
  3�คน
  4�คน
3. ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศิลปะในสมัยใด
  สุโขทัย
  ลพบุรี
  ทวาราวดี
  ศรีวิชัย
4. ทัศนธาตุ (Visual Elements) ข้อใดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุด
  เส้น (Line)
  จุด (Point)
  สีสัน (Colours)
  รูปทรง (From)
5. การแสดงข้อใดมีผู้แสดงเป็นหญิงล้วน
  ละครนอก
  ละครใน
  ละครดึกดำบรรพ์
  ละครพันทาง
6. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “นาฏศิลป์”
  ศิลปะการแสดง
  ศิลปะการฟ้อนรำ
  ศิลปะการร้องเพลง
  ศิลปะการละคร
7. ดนตรีข้อใดไม่ได้ใช้อยู่ในงานอวมงคล
  วงบัวลอย
  วงปี่พาทย์นางหงส์
  วงปี่พาทย์มอญ
  วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
8. วงปี่พาทย์ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มใด
  เครื่องดีด และเครื่องตี
  เครื่องสายและเครื่องดีด
  เครื่องเป่าและเครื่องตี
  เครื่องดีดและเครื่องเป่า
9. สีที่อยู่ระหว่างวรรณะเย็น (Cool Tone) และวรรณะอุ่น (Warm Tone) คือข้อใด
  สีดำและสีขาว
  สีขาวและสีเหลือง
  สีฟ้าและสีเหลือง
  สีเหลืองและสีม่วง
10. ศิลปะไทย เป็นศิลปะทีจัดอยู่ในประเทศใด
  ศิลปะแบบนามธรรม
  ศิลปะแบบธรรมชาติ
  ศิลปะแบบอุดมคติ
  ศิลปะแบบสมัยเก่า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile