ลายมือสวย

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การเขียนที่ต้องการความประณีต สวยงาม� ควรเลือกการเขียนแบบใด
  การเขียน
  การเขียนหวัด
  การเขียนบรรจง
  การเขียนหวัดแกมบรรจง
2. การเขียนเกียรติบัตรต่างๆ� จะต้องใช้การเขียนแบบใด
  การเขียนหวัดแกมบรรจง
  การเขียนบรรจง
  การเขียนหวัด
  การเขียนสวย
3. ตัวอักษรในข้อใด มีความกว้างมากกว่าอักษรปกติเป็น 1 เท่าครึ่ง
  ก� ข� ง
  ช ฐ ป
  ญ ณ ฒ
  อ ซ ฤ
4. ใครปฏิบัติตามหลักการคัดลายมือได้ถูกต้องเหมาะสม
  นพลากเส้นอักษรจากล่างขึ้นบน เพราะทำตามถนัด
  แสตมป์ลากเส้นตัวอักษรโย้ไปด้านหลัง เพราะคิดว่าสวย
  ฝ้ายคัดลายมือโดยเว้นช่องไฟห่างกันมาก เพราะจะได้อ่านง่าย
  สิงห์ตั้งใจเขียนตัวอักษรให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
5. ข้อใดเป็นหลักการเขียนเครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ) ที่ถูกต้อง
  จะต้องคัดให้มีความกว้างเท่ากับตัวพยัญชนะ
  จะต้องคัดให้มีความสูงเป็น 2 เท่าของตัวอักษร
  จะต้องคัดให้มีความสูงและความกว้างเท่ากับตัวพยัญชนะ
  จะต้องคัดให้มีความสูงเท่ากับตัวพยัญชนะ� แต่วางระดับให้ต่ำลงมาครึ่งหนึ่งของตัวพยัญชนะ
6. ตัวอักษรในข้อใด มีความสูงมากกว่าอักษรปกติเป็น 1 เท่าครึ่ง
  ก� ข� ง
  ช ฐ ป
  ญ ณ ฒ
  อ ซ ฤ
7. ข้อใด �ไม่มีความจำเป็นในการฝึกคัดลายมือ
  วางสระ วรรณยุกต์ให้ถูกที่
  เว้นระยะช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้ห่างเสมอกัน
  เริ่มคัดตัวอักษรจากหัวไปด้านหาง โดยไม่ยกดินสอ
  คัดตัวอักษรให้เสมอแนวเดียวกันให้โย้ไปด้านหน้าเล็กน้อย
8. การคัดลายมือ มีจุดประสงค์ตรงกับข้อใด
  เพื่อประกวดการคัดลายมือ
  เพื่อฝึกสมาธิในการเขียนตัวอักษรไทย
  เพื่อฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์อักษรไทย
9. ข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการเขียนสื่อสารด้วยลายมือ
  ฝึกความอดทน
  ฝึกให้เป็นคนมีสมาธิ
  ฝึกความรวดเร็ว ความคล่องตัว
  ฝึกให้เป็นคนมีระเบียบ สุขุมรอบคอบ
10. ข้อใดแสดงให้เห็นมารยาทในการเขียนที่ดี
  เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
  เขียนเพื่อชี้นำเพื่อให้ผู้อ่านวินิจฉัยได้ถูกต้อง
  การนำข้อความมาอ้างอิงในงานเขียนของตนเอง
  การใช้ภาษาพูดมาใช้ในภาษาเขียนเพื่อให้มีความเป็นกันเอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile