ข้อสอบ Pre O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สาเหตุใดหลอดไฟฟ้าจึงติด ๆ ดับ ๆ
  บัลลาสต์เสีย
  แรงดันไฟฟ้าตก
  สตาร์ตเตอร์เสื่อม
  ใช้บัลลาสต์ไม่ถูกขนาด
2. เมื่อรีดผ้าเสื้อผ้าเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไร
  พับให้เรียบร้อย เรียงใส่ในตะกร้า
  นำไปผึ่งแดดอีกประมาณ 10 นาที
  ใส่ไม้แขวนผึ่งไว้สักครู่จึงนำไปเก็บใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้า
  ใส่ไม้แขวนเสื้อแล้วเก็บใส่ตู้เสื้อผ้าทันที
3. ข้อใด ไม่ใช่ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
  การปลูกมะพร้าวกับต้นตาลไว้ในสวนเดียวกัน
  การปลูกพืชผักสวนครัวบนร่องมะม่วง
  การเลี้ยงไก่ เป็ด และหมู บนบ่อปลา
  การเลี้ยงปลาในนาข้าว
4. “บริษัทผลิตผลไม้แปรรูปแห่งหนึ่งได้ศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาลำไยแปรรูปที่จะส่งไปขายยังประเทศจีน” การศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเป็นขั้นตอนใด
  กำหนดปัญหา
  รวบรวมข้อมูล
  เลือกวิธีการ
  ปรับปรุงแก้ไข
5. ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดงานธุรกิจคือข้อใด
  กำไรที่ได้จากการค้าขาย
  เสนอสินค้าที่ตนเองผลิต
  กระจายสินค้าให้แก่คนทั่วไป
  ตอบสนองความต้องการของมนุษย์
6. เลขฐานสิบ คือ 34 แปลงค่าเป็นเลขฐานสองคือข้อใด
  100011
  100010
  011000
  010100
7. การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ โดยปอกเปลือกท่อนไม้ด้วยเครื่องปอกเปลือก ล้างท่อนไม้และ ส่งเข้าสู่เครื่องสับให้มีขนาดเล็ก แล้วคัดขนาดก่อนเข้าสู่การแยกเส้นใย" สิ่งใดที่จัดเป็นตัวป้อน ( input ) ในระบบเทคโนโลยี
  ท่อนไม้
  เครื่องปอกเปลือก
  เครื่องสับไม้
  น้ำที่ใช้ล้าง
8. เกษตรทฤษฎีใหม่มีจุดเด่นในเรื่องใดมากที่สุด
  ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี
  ลดการพึ่งพาจากภายนอก
  ปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม
  ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
9. ลุงประยูรปลูกต้นกล้วยทั้งแปลงให้ออกเครือไปในทิศทางเดียวกันได้ เพราะลุงประยูรมีความเข้าใจ หลักการในข้อใด
  ต้นกล้วยจะรับแสงในทิศทางเดียวกัน
  ต้นกล้วยจะออกผลตรงข้ามกับหน่อกล้วยที่ถูกตัด
  ต้นกล้วยจะออกผลใกล้แหล่งน้ำ
  ต้นกล้วยจะออกผลตรงข้ามกับยอดอ่อน
10. ข้อใดเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณภาพชีวิต
  ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ได้ง่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ผลิตอาหารกระป๋องเสร็จได้รวดเร็วในเวลาจำกัด
  หนีภัยธรรมชาติได้ทันเวลาเพราะดูข่าวโทรทัศน์
  เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile