แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการลงโทษทางอาญาในระดับเบาที่สุด
  ปรับ
  จำคุก
  กักขัง
  ริบทรัพย์สิน
2. ข้อใดถือเป็นอสังหาริมทรัพย์
  เรือ
  รถยนต์
  บ้านพร้อมที่ดิน
  เครื่องปรับ
3. หน่วยงานใด มีบทบาทหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
  กกต.
  คตง.
  ปปส.
  คตส.
4. “เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน มีอิสระในการกำหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง แต่เมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ภาครัฐต้องเข้าไปแทรกแซง โดยการประกันราคาพืชผล” เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจแบบใด
  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
  เศรษฐกิจพอเพียง
5. ปัจจัยในข้อใดส่งผลให้ผู้ผลิตตัดสินใจเพิ่มปริมาณการผลิต
  ธนาคารปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้
  ปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มขึ้น
  ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลดต่ำลง
  ราคาของสินค้าที่ทดแทนกันได้ลดต่ำลง
6. ถ้าปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไร
  การลงทุนลดลง
  อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
  มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
  เอกชนสามารถลงทุนได้อย่างเสรี
7. หากร้านจัดดอกไม้รับพนักงานที่จบสาขาคหกรรมในระดับปริญญาตรีเข้าทำงานและต้องจ้างในอัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด
  อุปสงค์เพิ่ม
  อุปสงค์ลด
  อุปทานเพิ่ม
  อุปทานลด
8. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยต้องประสบปัญหาใดในปัจจุบัน เพราะเหตุใด
  ดุลการชำระเงินขาดดุล เพราะต้องใช้เงินตราต่างประเทศมากขึ้นในการนำเข้าเทคโนโลยี
  ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีราคาสูงขึ้น เพราะผู้ผลิตมีอำนาจผูกขาดในการกำหนดราคามากขึ้น
  มลพิษทางอากาศและทางน้ำ เพราะเกิดจากการผลิตและการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น
  ขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา
9. ณ ระดับราคาดุลยภาพ ปรากฏว่าชาวไร่อ้อยเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
  รัฐบาลจะต้องรับซื้ออ้อยส่วนเกินจากชาวไร่อ้อย
  ชาวไร่อ้อยจะต้องจัดสรรโควตาขายให้โรงงานน้ำตาล
  โรงงานน้ำตาลจะซื้ออ้อยได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
  โรงงานน้ำตาลจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้ออ้อยในราคาตลาด
10. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างธนบัตรใบละ 1,000 บาท กับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท สินทรัพย์ใดมีสภาพคล่องสูงกว่า เพราะเหตุใด
  ธนบัตร เพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการ
  ธนบัตร เพราะนำไปแลกกับสิ่งอื่นๆ ได้ทันที
  สร้อยคอทองทำ เพราะสามารถนำไปขายต่อได้รวดเร็ว
  สร้อยคอทองคำ เพราะมีมูลค่าสูงกว่าธนบัตร 1,000 บาท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile