แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดแสดงว่าเงินทำหน้าที่ในการวัดมูลค่า
  ส้มมีเงินแค่ 20 บาท ซื้อข้าวสารได้ไม่ถึง 1 กิโลกรัม
  อ้อยเขียนเช็คส่วนตัวซื้อนาฬิกาข้อมือ 1 เรือน ราคาเรือนละ 30,000 บาท
  โอนำธนบัตรไทยชนิดราคา 100 บาท ไปแลกธนบัตรราคา 50 บาท ได้ 2 ใบ
  น้อยซื้อโทรทัศน์ 1 เครื่อง โดยการผ่อนชำระ 6 งวด งวดละ 10,000 บาท
2. เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาใดให้เกษตรกร
  การสูญเสียที่ดินทำกิน
  การหาช่องทางขยายตลาด
  การขาดการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า
  การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้ผลผลิตน้อย
3. หลักการสหกรณ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกันในเรื่องใด
  การยึดแนวทางการพึ่งตนเอง
  การร่วมมือร่วมใจกันในสังคมระดับท้องถิ่น
  การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  การทำกิจกรรมเศรษฐกิจเฉพาะกับสมาชิกหรือคนในชุมชนเดียวกัน
4. การทำบัตรประชาชนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  กฎหมายทรัพย์สิน
  กฎหมายเรื่องบุคคล
  กฎหมายเรื่องครอบครัว
  กฎหมายเรื่องการละเมิด
5. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างธนบัตรใบละ 1,000 บาท กับสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท สินทรัพย์ใดมีสภาพคล่องสูงกว่า เพราะเหตุใด
  ธนบัตร เพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการ
  ธนบัตร เพราะนำไปแลกกับสิ่งอื่นๆ ได้ทันที
  สร้อยคอทองทำ เพราะสามารถนำไปขายต่อได้รวดเร็ว
  สร้อยคอทองคำ เพราะมีมูลค่าสูงกว่าธนบัตร 1,000 บาท
6. ข้อใดถือเป็นอสังหาริมทรัพย์
  เรือ
  รถยนต์
  บ้านพร้อมที่ดิน
  เครื่องปรับ
7. “สามารถแก้ไขความไม่ยุติธรรมในสังคมได้มาก และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประชาชนในชาติ” เป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจในข้อใด
  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
  เศรษฐกิจพอเพียง
8. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
  200 คน
  300 คน
  400 คน
  500 คน
9. หน่วยงานใด มีบทบาทหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
  กกต.
  คตง.
  ปปส.
  คตส.
10. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ประเทศไทยต้องประสบปัญหาใดในปัจจุบัน เพราะเหตุใด
  ดุลการชำระเงินขาดดุล เพราะต้องใช้เงินตราต่างประเทศมากขึ้นในการนำเข้าเทคโนโลยี
  ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีราคาสูงขึ้น เพราะผู้ผลิตมีอำนาจผูกขาดในการกำหนดราคามากขึ้น
  มลพิษทางอากาศและทางน้ำ เพราะเกิดจากการผลิตและการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น
  ขาดแคลนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile