เรื่อง จิตสงบ พบความสุข ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ก่อนฝึกสมาธิต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  ตัดกังวล
  แผ่เมตตา
  สมาทานศีล
  กำหนดลมหายใจ
2. การฝึกให้มีสมาธิในการฟัง การอ่าน การคิด การถาม และการเขียน มีประโยชน์ต่อตัวเราในด้านใดมากที่สุด
  การเรียนหนังสือ
  การประกอบอาชีพ
  การทำกิจกรรมกลุ่ม
  การปฏิบัติตนเป็นคนดี
3. ข้อใดคือ ท่านั่งที่เหมาะสมขณะฝึกนั่งสมาธิ
  นั่งพับเพียบ
  นั่งไขว่ห้าง
  นั่งตามสบาย
  นั่งขัดสมาธิ
4. การรับรู้ของลิ้นเมื่อได้ลิ้มรสมะนาวคือข้อใด
  รสหวาน
  รสเค็ม
  รสเปรี้ยว
  รสขม
5. การฝึกกำหนดการรับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 6 ของร่างกาย ต้องใช้สิ่งใดเป็นตัวกำหนดการรับรู้
  อารมณ์
  สติสัมปชัญญะ
  ร่างกาย
  ความรู้สึก
6. ข้อใดแสดงถึงการมีปัญญา
  สอบได้ที่หนึ่งทุกครั้ง
  ให้เพื่อนลอกการบ้านได้
  ทำงานเสร็จเร็วกว่าคนอื่นๆ
  มีเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ
7. การที่นักเรียนมีสมาธิ มีความหมายตรงกับข้อใด
  มีความสงบแน่วแน่
  มีความกระตือรือร้น
  มีความกระฉับกระเฉง
  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
8. โดยธรรมชาติสมาธิเกิดจากสาเหตุใดเป็นส่วนใหญ่
  ความรู้
  ความดี
  ความขยัน
  ความสนใจ
9. การกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะนั่งสมาธิ มีผลดีอย่างไร
  ทำให้ใจจดจ่อกับสิ่งเดียวคือลมหายใจ
  ทำให้รู้ว่ากำลังหายใจอยู่
  เป็นการตรวจสอบระบบหายใจ
  เป็นการบริหารระบบทางเดินหายใจ
10. การภาวนา “พุท-โธ” ควรทำเวลาใด
  ยกมือสลับซ้ายขวา
  กำหนดลมหายใจเข้า-ออก
  ช่วงสุดท้ายของการนั่งสมาธิ
  ขยับเท้าให้สัมพันธ์กับมือซ้ายขวา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile