แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด
  คุณธรรม
  จริยธรรม
  วัฒนธรรม
  ศีลธรรม
2. “ ฉันไม่เห็นว่าคนจะเข้าแถวซ้ออาหารในโรงอาหารกันเท่าไรเลย แล้วเธอจะมากะเกณฑ์ให้ฉันเข้าแถว ไร้สาระ ไม่มีเหตุผล”ท่านควรให้เหตุผลกับผู้ที่พูดอย่างไร
  การเข้าแถวเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เรายังทำได้ไม่จริงจังต้องช่วยกัน
  เป็นการปฏิบัติขอการเป็นพลเมืองดี มีวินัย
  เป็นการปฏิบัติของคนที่เจริญแล้ว
  เพื่อความเสมอภาคกัน ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
3. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด
  ความจริงใจต่อตนเอง
  การรู้จักฝึกใจตนเอง
  การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์
  รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
4. ถ้าท่านเห็นผู้ร้ายกำลังหลักทรัพย์ และต่อมาผู้ร้ายถูกจับได้ ตำรวจขอร้องให้ท่านเป็นพยาน ท่าจะไม่เป็น พยานให้ด้วยเหตุใด
  เป็นการยุ่งยากเสียเวลา
  เป็นเพียงคดีเล็กๆไม่สำคัญ
  ธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
  การเป็นพยานอาจเป็นภัยแก่ตนเองในภายหลัง
5. ท่านตั้งใจจะชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง พบว่าคนเข้าคิวซื้อตั๋วเป็นแถวยาวมาก ท่านมีเพื่อนอยู่ในคิด ต้นๆอาสาจะซื้อตั๋วให้ แต่ท่านก็จะเข้าคิวซ้อเอง ด้วยเหตุผลใด
  ต้องการให้คนเห็นว่าเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรม
  เป็นการรักษาความยุติธรรม
  ถ้าฝากเพื่อนซื้อ คนในแถวคงไม่ยอม
  เป็นความภาคภูมิใจที่สามารถซื้อตั๋วได้ด้วยตนเอง
6. ครูสมศรี สอนลูกศิษย์เข้าใจตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และสอบด้วยความสนุกสนานแสดงว่าครูสมศรี มีคุณธรรมของกัลยาณมิตร ในข้อใด
  ครู
  ภาวณีโย
  วัตตา
  วจนขโม
7. จริยธรรม หมายถึงข้อใด
  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
  คำสั่งสอน
  หลักปฏิบัติในทางศาสนา
  ไม่มีข้อถูก
8. การเข้าถึงธรรมะในข้อใดถือว่าเป็นขั้นได้รับผลจากกระทำ
  ปริยัติธรรม
  ปฏิบัติธรรม
  ปฏิเวท
  โลกธรรม
9. ข้อความ ขาว : นายคิดดีแล้วหรือที่จะเป็นครู ใครๆก็รู้ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ร่ำรวย เขียว: ……………………………………. ถ้าท่านเป็นเขียวที่ต้องการเป็นครู ท่านจะต้องอย่างไร
  ถ้าทุกคนคิดอย่านาย แล้วจะมีใครสอนนักเรียน
  ก็เป็นจริงอย่างมี่นายพูด แต่วิชาชีพหางานง่าย
  งานของครู ได้เงินน้อยก็จริง แต่ชีวิตไม่เครียดมาก
  ปัจจุบันเงินเดือนครูไม่น้อยแล้ว สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
10. ท่านมีความคิดอย่างไรกับการที่วัยรุ่นแต่งกายที่มีลักษณะ”ปริ รัด สั้น”
  เป็นเสรีภาพในการแต่งกายในขอบเขตของกฎหมาย
  แสดงถึงความเป็นคนทันสมัย
  เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ
  เป็นพฤติกรรมที่ขัดกับวิถีไทย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile