แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลังเลิกเรียนในตอนเย็น ครูสมสวยจะสอนพิเศษให้กับนักเรียนที่อ่อนโดยเก็บสตางค์ค่าสอน แต่ครูก็ไม่ บังคับ นักเรียนว่าจะต้องเรียนพิเศษกับครู ใครจะเรียนหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ครูสมสวยให้เหตุ ผลว่าที่ต้องการเรียกเก็บเงินของครูสมสวยหรือไม่
  ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของครูในการพัฒนานักเรียน
  ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติกับเกที่มีเงินเท่านั้น
  เห็นด้วย เพราะเป็นการให้เด็กเห็นคุณค่า
  เห็นด้วย เพราะครูควรได้รับการตอบแทนบ้าง
2. ครูวิภาให้การดูแลเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี แสดงว่าปฏิบัติตามหลักธรรมข้อใด
  ปุริสถิมทิส
  อุตตรทิส
  อุปริมทิส
  ปัจฉิมทิส
3. “ฉันอยากจะเป็นครู แต่พ่อแม่และญาติพี่น้องทักท้วงว่า “ไปเป็นครูทำไมเงินเดือนก็น้อย งานก็หนักทำผิด นิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่โต ชีวิตต้องอยู่กับความซ้ำซากจำเจยังไม่เคยเห็นครูไหนร่ำรวยจากอาชีพครูสัก ราย ยกเว้นหมอที่ผันตัวเองมาตั้งสถาบันกวดวิชา” ถ้าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่าน ท่านจะให้ เหตุผลเพื่อสร้างความเข้าใจกับพ่อ แม่และญาติๆ ว่าอย่างไร จึงจะแสดงว่าท่านอยากเป็นครูด้วยใจจริง
  ถึงครูจะมีรายได้น้อย แต่สวัสดิภาพ มีโอกาสหารายได้เสริม
  อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ หางานง่าย และมีความมั่นคงดี
  ครูคืออาชีพที่สร้างคน มีโอกาสให้ความรู้ความคิดแก่เด็ก
  อาชีพครูมีเกียรติแกตนและวงศ์ตระกูล และมีความเจริญก้าวหน้า
4. “จริยธรรมมีในนิสัยของคนไทยอยู่แล้ว เพียงแต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมเปลี่ยนไปจนเกิดวิกฤตหลาย ด้านและมีการเรียกร้องจริยธรรมในวงการต่างๆมากขึ้น” ท่านคิดว่าใครควรรับผิดชอบแสดงความมีจริย ธรรมมากที่สุด
  ผู้บริหารระดับสูง
  ศาลยุติธรรม
  ตนเอง
  ครู
5. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด
  ความจริงใจต่อตนเอง
  การรู้จักฝึกใจตนเอง
  การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์
  รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
6. จากความเชื่อที่ว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ผู้ปฏิบัติจะพบแต่ความโชคดีและความ เจริญแต่ประเสริฐเป็นคนที่ไม่ใส่ใจกับการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเลย เขาถูกลอตเตอรี่ เสมอจนมีฐานะร่ำรวยปรากฏการณ์นี้จะอธิบายได้ตามข้อใด
  การถูกลอตเตอรี่เป็นความบังเอิญ
  การถูกลอตเตอรี่ไม่ได้แสดงถึงความเจริญ
  การปฏิบัติตามหลักธรรมจะปรากฏเป็นความจริงต้องทำอย่างสม่ำเสมอ
  จากกรณีของประเสริฐ สรุปได้ว่าความเชื่อที่กล่าวข้าต้นไม่เป็นจริง
7. “ฉันอยากจะเป็นครู แต่พ่อแม่และญาติพี่น้องทักท้วงว่า “ไปเป็นครูทำไมเงินเดือนก็น้อย งานก็หนักทำผิด นิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่โต ชีวิตต้องอยู่กับความซ้ำซากจำเจยังไม่เคยเห็นครูไหนร่ำรวยจากอาชีพครูสัก ราย ยกเว้นหมอที่ผันตัวเองมาตั้งสถาบันกวดวิชา” ถ้าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่าน ท่านจะให้ เหตุผลเพื่อสร้างความเข้าใจกับพ่อ แม่และญาติๆ ว่าอย่างไร จึงจะแสดงว่าท่านอยากเป็นครูด้วยใจจริง
  ถึงครูจะมีรายได้น้อย แต่สวัสดิภาพ มีโอกาสหารายได้เสริม
  อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ หางานง่าย และมีความมั่นคงดี
  ครูคืออาชีพที่สร้างคน มีโอกาสให้ความรู้ความคิดแก่เด็ก
  อาชีพครูมีเกียรติแกตนและวงศ์ตระกูล และมีความเจริญก้าวหน้า
8. ค่านิยมเป็นตัวกำหนดสิ่งใด ของคนในสังคม
  การตอบสนอง
  พฤติกรรม
  การยอมรับ
  ถูกทุกข้อ
9. ในวันที่ครูสั่งให้นักเรียนต้องส่งรายงานตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นและมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า หากใครทำผิดกติกานี้จะได้ 0 คะแนนปรากฏว่ามีนักเรียนคนหนึ่งนำมาส่งในวันรุ่งขึ้น พร้อมทั้งอ้างว่า มีปัญหาจำเป็นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พิมพ์งานฉบับนั้น ท่านคิดว่าครูจัดการกับปัญหานี้อย่างไร
  ต้องให้ชี้แจงเหตุผลของการส่งช้าให้นักเรียนทุกคนทราบ พร้อมทั้งหักคะแนน
  ต้องให้ 0 คะแนน ตามที่ตกลงไว้แล้ว เพื่อเป็นการแสดงให้ทึกคนรู้ว่าท่านทำตามกติกา
  ต้องไปสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หากพบว่าเป็นจริงก็หักคะแนนออกครึ่งหนึ่ง
  ต้องเผชิญผู้ปกครองได้ทราบเพื่อจะได้ช่วยหาทางแก้ไข
10. ท่านได้พบว่าลูกศิษย์คนหนึ่งในชั้นเรียนที่ท่านเป็นครูประจำชั้นมีผลการเรียนต่ำลงกว่าเดิมมากและ มีท่าทีซึมเศร้าท่านควรจะทำอย่างไร
  เรียกมาพูดคุย และให้คำแนะนำ
  ส่งให้เข้ารับการปรึกษากับฝ่ายแนะแนว
  สอบถามข้อมูลจากครูผู้สอนคนอื่น และเพื่อนสนิท
  แจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อจะได้ช่วยหาทางแก้ไข
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile