Biology of animals II

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. spinal cord คืออวัยวะส่วนใด
  ไชสันหลัง
  ปมประสาท
  เส้นประสาท
  ไขกระดูก
2. ข้อใดมีหน้าที่ควบคุมความหิว กระหายน้ำ
  Pons
  Cerebellum
  Cerebrum
  Hypothalamus
3. สมองส่วนใดทำหน้าที่ควบคุมการกลืนและการสะอึกในคน
  พอนส์
  ทาลามัส
  ไฮโพทาลามัส
  เมดัลลาออบลองกาตา
4. ข้อใดจัดเป็นกระดูกแกน
  กระดูกศีรษะและกระดูกไหปลาร้า
  กะโหลกศีรษะและกระดูกหน้าอก
  กระดูกไหปลาร้าและกระดูกเชิงกราน
  กระดูกหน้าอกและกระดูกเชิงกราน
5. การเจาะน้ำไขสันหลังต้องทำต่ำกว่าตำแหน่งใด
  ต่ำกว่าไขสันหลังที่ Tห้อย2
  ต่ำกว่าไขสันหลังที่ Lห้อย2
  ต่ำกว่าไขสันหลังที่ Tห้อย4
  ต่ำกว่าไขสันหลังที่ Lห้อย4
6. อาการหน้าเบี้ยวเกิดจากเส้นประสาทสมองคู่ใดเสีย
  คู่ที่ 5
  คู่ที่ 6
  คู่ที่ 7
  คู่ที่ 8
7. กล้ามเนื้อชนิดใดควบคุมนอกอำนาจจิตใจ
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อโครงร่าง
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อเรียบ
8. ข้อใดมีหน้าที่ควบคุมการทรงตัว
  Pons
  Cerebellum
  Cerebrum
  Hypothalamus
9. ถ้าการควบคุมอุณหภูมิร่ากายบกพร่อง สองส่วนใดเสีย
  Pons
  Cerebellum
  Cerebrum
  Hypothalamus
10. ข้อใดเป็นที่ประมวลผลสุดท้ายของความรู้สึกต่างๆ
  Pons
  Cerebellum
  Cerebrum
  Hypothalamus
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile