ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดให้ความหมายของโรงรับจำนำแต่ละประเภทได้ถูกต้อง
  สถานธนานุเคราะห์ สถาบันทางการเงินที่ให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดำเนินงานโดยกรมประชาสงเคราะห์
  สถานธนานุบาล สถาบันทางการเงินที่ให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดำเนินงานโดยจังหวัด
  สถานธนานุเคราะห์ สถาบันทางการเงินที่ให้ฝากและกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดำเนินงานโดยกรมประชาสงเคราะห์
  สถานธนานุบาล สถาบันทางการเงินที่ให้ฝากและกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดำเนินงานโดยจังหวัด
2. ข้อใดไม่ใช่ผลดีในการกู้ยืมเงิน
  เอสามารถลงทุนประกอบอาชีพได้
  บีไม่สามารถวางแผนการใช้เงินได้
  ซีบริโภคสินค้าได้มากขึ้น
  ดีสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น
3. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของสินเชื่อ
  บัตรเครดิต
  การซื้อขายแบบผ่อนส่ง
  การกู้ยืมเงิน
  การซื้อสินค้าในตลาดสด
4. ข้อใดคือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
  บริษัทประกันชีวิตและประกันภัย
  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
  โรงรับจำนำ
  ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดคือการกู้ยืมเงินในระบบ
  ขาวกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน
  ดำกู้ยืมเงินจากเพื่อนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
  แดงกู้ยืมเงินจากพนักงานธนาคารพาณิชย์
  เหลืองยืมเงินจากญาติ
6. ข้อใดเป็นสินเชื่อรัฐบาล
  บัตรเครดิต
  เงินกู้
  พันธบัตร
  เงินยืม
7. เหตุใดผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านระบบสินเชื่อนั้นสินค้าจึงมีราคาสูงขึ้น
  สินค้ามีราคาสูงขึ้นเกิดจากราคาของสินค้ารวมกับค่าประกัน
  สินค้ามีราคาสูงเกิดจากราคาของสินค้ารวมกับดอกเบี้ย
  สินค้ามีราคาสูงเกิดจากราคาของสินค้ารวมกับค่าปรับ
  สินค้ามีราคาสูงเกิดจากราคาของสินค้ารวมกับดอกเบี้ยและค่าปรับ
8. นิยามที่ถูกต้องที่สุดของระบบสินเชื่อคือข้อใด
  สภาพของผลกำไรที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเงิน สินค้า หรือ บริการ โดยมีสัญญาตกลงกันว่าจะชำระหนี้ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
  สภาพของผลกำไรที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเงิน สินค้า หรือ บริการ โดยมีสัญญาตกลงกันว่าจะชำระหนี้
  สภาพหนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเงิน สินค้า หรือ บริการ โดยมีสัญญาตกลงกันว่าจะชำระหนี้ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
  สภาพหนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเงิน สินค้า หรือ บริการ โดยมีสัญญาตกลงกันว่าจะชำระหนี้
9. เหตุใดโรงรับจำนำเอกชนจึงคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าโรงรับจำนำของรัฐบาล
  เพราะมีความเสี่ยงจากการรับจำนำสิ่งของน้อย
  เพราะมีความเสี่ยงจากการรับจำนำสิ่งของมาก
  เพราะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้
  เพราะแม้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้ แต่ขายสิ่งของเหล่านั้นได้ง่าย
10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเงิน
  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
  เป็นเครื่องกำหนดราคา
  ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมาย
  ผิดทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile