แนวข้อสอบ ภาษาฝรั่งเศส ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Zazie : Des escargots ? Oh non , ………
  c’est écoeurant
  ça me donne de l’appetit
  c’est inutile
  ça vaut le coup
2. Chassez l’intrus
  C’est donné
  C’est hors de prix
  C’est coûteux
  C’est trop cher
3. A la station balnéaire en août, il y a toujours des …………
  pompistes
  vacanciers
  sommeliers
  ouvreuses
4. Combien coûtent ces chaussures ?Vingt euros …………… , madame.
  le morceau
  la paire
  la coupe
  la pièce
5. “On , ce n’est pas vrai , cette tarte contient deux fèves !”On entend cette pharse à quelle fête ?
  Epiphanies
  Pâques
  Chandeleur
  Toussaints
6. Karim est fâché contre son copain. Il lui dit : ……… Comment oses-tu dire ça ?
  Que tu es adorable !
  Tu plaisantes ?
  Pour qui tu me prends ?
  Ça te fait du mal ?
7. On veut acheter du tabac , on va chez ……………..
  le confisier
  le buraliste
  le bijoutier
  le mercier
8. Comment écrire 2590 en français ?
  deux milles cinq cent quatre-vingts-dix
  deux milles cinq cents quatre-vingt-dix
  deux mille cinq cents quatre-vingt-dix
  deux mille cinq cent quatre-vingt-dix
9. Béatrice a des soucis , je la console en lui disant ........................
  Ça va te coûter cher
  Ça va s’arranger
  C’est bien fait !
  Pleure plus fort
10. Ma tante n’a pas vu son amie depuis vingt ans , elle lui demande :
  Qu’as-tu ?
  Comment tu y vas ?
  Il me manque.
  Qu’est-ce que tu deviens ?
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile