ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 2 (ระดับ advance)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Your friend is about to cross the street and he doesn’t see a fast-approaching car. You shout, “…………………”
  Look up!
  Watch out!
  Hurry up!
  Run fast!
2. Your relative is short of money and asks you: “………………”
  Could I loan you five hundred baht?
  How is five hundred baht?
  Can I borrow five hundred baht?
  Let’s call it five hundred baht.
3. Tata is in a restaurant and the waitress who is taking her order asks: “……………….”
  What do you think to eat?
  What would you like to eat?
  What would you want to eat?
  What do you have to eat?
4. May is always complaining because her boyfriend doesn’t have enough money to buy a car. One day he says to her angrily, “……….”
  How can I do that to you?
  You’re driving me crazy.
  How am I supposed to think?
  Don’t be so serious.
5. You are in Bangkok, talking to your friend in Singapore. You mention that you are flying down next weekend. Your friend says, “……….. at the airport.”
  I’ll come after you
  I’ll pick you up
  I’ll be there for you
  I’ll go and receive you
6. You can’t hear the news on the radio so you say to your American friend “………………”
  Can you please put it on?
  How about switching it on?
  Would you mind turning it up?
  Could you pick it up, please?
7. Toon disagrees with his teacher but does not want to exasperate him so he says: “…………………..”
  May I suggest another idea?
  You’ve got to be reasonable.
  I couldn’t agree with you.
  How could you say that?
8. You are in the dentist’s chair and the dentist says to you, “…………”
  Wait and see.
  Let’s have a look.
  Go ahead.
  Make yourself at home.
9. Film goes to seea policeman. The first thing the policeman says to him is: “…………”
  So what have you been doing?
  What seems to be the problem?
  Can you tell me everything that’s wrong?
  May I help you?
10. Cheer spends the weekend with her company at the house in the country. When she leaves, she says to her host, “………………”
  Thank you for having me.
  You are too kind to take me.
  You make me feel so good.
  I admire your hostess.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile