ข้อสอบ Speaking ชุดที่ 2 (ระดับ advance)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. At a wedding reception, the uncle of the bride stands up and says, “………………”
  Please stand and have some toast with them.
  Please join me in wishing the newlyweds a happy life together.
  Let’s join the bride and groom while they are having a drink.
  I’d like to give a talk to the bride and groom.
2. May is always complaining because her boyfriend doesn’t have enough money to buy a car. One day he says to her angrily, “……….”
  How can I do that to you?
  You’re driving me crazy.
  How am I supposed to think?
  Don’t be so serious.
3. Cheer spends the weekend with her company at the house in the country. When she leaves, she says to her host, “………………”
  Thank you for having me.
  You are too kind to take me.
  You make me feel so good.
  I admire your hostess.
4. You are in Bangkok, talking to your friend in Singapore. You mention that you are flying down next weekend. Your friend says, “……….. at the airport.”
  I’ll come after you
  I’ll pick you up
  I’ll be there for you
  I’ll go and receive you
5. Film goes to seea policeman. The first thing the policeman says to him is: “…………”
  So what have you been doing?
  What seems to be the problem?
  Can you tell me everything that’s wrong?
  May I help you?
6. You are standing in line to buy some food coupons when someone cuts in front of you. You say: “………………..”
  I’ll save you a place.
  Hold on. I’ll put you through.
  Go to the back of the line.
  Wait for me.
7. Toon disagrees with his teacher but does not want to exasperate him so he says: “…………………..”
  May I suggest another idea?
  You’ve got to be reasonable.
  I couldn’t agree with you.
  How could you say that?
8. As you are leaving a party, you say to the host: “…………………”
  It’s your hospitality.
  I am very happy about it.
  I had a great time.
  Pleased to meet you.
9. Dan and Beam have just seen a very amazing soccer match. Dan comments on how amazing it was. Beam agrees and says: “…………………..”
  o do I.
  It certainly was.
  I did too.
  It seems you’re right.
10. Your friend is about to cross the street and he doesn’t see a fast-approaching car. You shout, “…………………”
  Look up!
  Watch out!
  Hurry up!
  Run fast!
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile