แบบทดสอบสังคม ชุดที่3

,www.trueplookpanya.com/examination/all/4000/42,สังคม คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. “ให้คนพื้นเมืองมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม” ถูกกล่าวไว้ในความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีชื่อว่าอะไร
  ประกาศริโอ
  เอเปก
  นาฟตา
  ข้อตกลงแกตต์
2. การกระทำในข้อใดที่ต้องเกิดขึ้นเป็นลำดับแรก
  การควบคุมมลพิษ
  การวิเคราะห์ปัญหามลพิษ
  การป้องกันมลพิษ
  การเก็บรวบรวมข้อมูลสารมลพิษ
3. ข้อใดเป็นข้อตกลงทางสิ่งแวดล้อมที่มีจุดประสงค์เพื่อลดและยกเลิกการใช้สาร CTCs
  พิธีสารมอนทรีออล
  อนุสัญญาบาเซิล
  อนุสัญญา CITES
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย – แปซิฟิก
4. วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ส่วนวันสิ่งแวดล้อมไทย ตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  12 สิงหาคม
  20 กันยายน
  1 พฤษภาคม
  4 ธันวาคม
5. ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวน กรมในหมวด 9 มาตรา 22 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
  ควบคุมมลพิษ
  พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
  วางแผนการใช้ที่ดินชายทะเล
  สงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. องค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลกเห็นฟ้องว่าการพัฒนาประเทศต้องคำนึงถึงเรื่องใดควบคู่กัน
  ปริมาณทรัพยากร
  จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
  ปริมาณและชนิดพลังงานที่ใช้
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
7. ข้อใดเป็นการลดปริมาณการใช้
  Recycle
  Reuse
  Reduce
  Repair
8. การดูแลโลก 3R ตรงกับข้อใด
  Refill Repair Reuse
  Reuse Refill Recycle
  Recycle Reuse Reduce
  Recycle Refill Repair
9. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
  ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
  บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้
  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10. หน่วยงานใดทำหน้าที่ควบคุมการกำหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมมิให้เกิดปัญหาต่อมนุษย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงวิทยาศาสตร์
  กรมควบคุมมลพิษ
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile