แบบทดสอบสังคม ชุดที่3

,www.trueplookpanya.com/examination/all/4000/42,สังคม คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการลดปริมาณการใช้
  Recycle
  Reuse
  Reduce
  Repair
2. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ บทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
  ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ
  บริการข้อมูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านป่าไม้
  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อใดเป็นข้อตกลงทางสิ่งแวดล้อมที่มีจุดประสงค์เพื่อลดและยกเลิกการใช้สาร CTCs
  พิธีสารมอนทรีออล
  อนุสัญญาบาเซิล
  อนุสัญญา CITES
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย – แปซิฟิก
4. การดูแลโลก 3R ตรงกับข้อใด
  Refill Repair Reuse
  Reuse Refill Recycle
  Recycle Reuse Reduce
  Recycle Refill Repair
5. หน่วยงานใดทำหน้าที่ควบคุมการกำหนดค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมมิให้เกิดปัญหาต่อมนุษย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงวิทยาศาสตร์
  กรมควบคุมมลพิษ
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6. องค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลกเห็นฟ้องว่าการพัฒนาประเทศต้องคำนึงถึงเรื่องใดควบคู่กัน
  ปริมาณทรัพยากร
  จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
  ปริมาณและชนิดพลังงานที่ใช้
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
7. ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวน กรมในหมวด 9 มาตรา 22 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่อย่างไร
  ควบคุมมลพิษ
  พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
  วางแผนการใช้ที่ดินชายทะเล
  สงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. การกระทำในข้อใดที่ต้องเกิดขึ้นเป็นลำดับแรก
  การควบคุมมลพิษ
  การวิเคราะห์ปัญหามลพิษ
  การป้องกันมลพิษ
  การเก็บรวบรวมข้อมูลสารมลพิษ
9. “ให้คนพื้นเมืองมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม” ถูกกล่าวไว้ในความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีชื่อว่าอะไร
  ประกาศริโอ
  เอเปก
  นาฟตา
  ข้อตกลงแกตต์
10. วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ส่วนวันสิ่งแวดล้อมไทย ตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  12 สิงหาคม
  20 กันยายน
  1 พฤษภาคม
  4 ธันวาคม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile