แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความเจริญของชุมชนโบราณในแต่ละแห่ง เราสามารถพิจารณาได้จากอะไร
  ขนาดพื้นที่ของชุมชน
  ซากเมล็ดพืชที่บริโภค
  คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้
  จำนวนโครงกระดูกที่ขุดพบ
2. เพราะเหตุใดการตีความข้อมูลจากหลักฐานชิ้นเดียวกันหรือในเรื่องเดียวกันจึงมีความแตกต่างกัน
  ถูกตีความในพื้นที่ที่ต่างกัน
  ถูกตีความในช่วงเวลาที่ต่างกัน
  ถูกตีความจากทฤษฎีที่ต่างกัน
  ถูกตีความจากผู้ศึกษาที่ต่างกัน
3. สถาบันการเงินในข้อใดมีบทบาทหน้าที่หลักแตกต่างจากสถาบันการเงินอื่น
  ธนาคารออมสิน
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
4. ข้อความในศิลาจารึกที่กล่าวว่า “เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว...” แสดงว่าสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์ดี ข้อความดังกล่าวนี้จัดอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
  การรวบรวมหลักฐาน
  การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
  การเรียบเรียงหรือการนำเสนอ
5. “เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดการผูกขาดของผู้ที่มีกำลังทุนในทางเศรษฐกิจ และอาจมีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งเกิดจากการผูกขาดของเจ้าของทุน” เป็นข้อเสียของระบบเศรษฐกิจใด
  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
  ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์
6. เพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปของชุมชนไทยในช่วงก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
  เพื่อให้เห็นความสำคัญของผู้นำไทย
  เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของชุมชนไทย
  เพื่อยืนยันว่าอาณาจักรอยุธยามีอยู่จริง
  เพื่อให้รู้ว่าชาติไทยเป็นชนชาติที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาค
7. การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยสมัยอยุธยาได้รับอิทธิพลจากข้อใดมากที่สุด
  พระพุทธศาสนา
  การประกอบอาชีพ
  ธรรมชาติที่งดงาม
  อารยธรรมตะวันตก
8. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นตัวแทนถึงผลงานชิ้นเอกอันทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โบราณสถานใดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสุโขทัยได้ดีที่สุด
  วัดศรีชุม
  วัดช้างล้อม
  วัดมหาธาตุ
  วัดนางพญา
9. ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการลงทุนในข้อใดมีความสัมพันธ์กับภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืดมากที่สุด
  ค่าของเงิน
  ผลตอบแทนและความเสี่ยง
  จำนวนทรัพย์สินที่จำหน่ายในตลาด
  การคาดคะเนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคต
10. การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายสำคัญอย่างไร
  เพื่อการแบ่งตลาดและฐานการผลิตเดียว
  กำจัดอุปสรรคที่กีดกันการค้าและบริการ
  เป็นตัวกลางประสานงานด้านนโยบายน้ำมัน
  เพื่อประโยชน์ด้านการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile