แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชนที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
  ยึดแนวทางบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
  ดำเนินชีวิตตามความต้องการของตนเอง
  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายงบประมาณเพื่อให้ชาวบ้านกู้ยืม
2. การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายสำคัญอย่างไร
  เพื่อการแบ่งตลาดและฐานการผลิตเดียว
  กำจัดอุปสรรคที่กีดกันการค้าและบริการ
  เป็นตัวกลางประสานงานด้านนโยบายน้ำมัน
  เพื่อประโยชน์ด้านการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก
3. การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยสมัยอยุธยาได้รับอิทธิพลจากข้อใดมากที่สุด
  พระพุทธศาสนา
  การประกอบอาชีพ
  ธรรมชาติที่งดงาม
  อารยธรรมตะวันตก
4. แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อใดที่มีความเป็นมาแตกต่างจากแหล่งอื่น
  เมืองมะละกา มาเลเซีย
  พรหมบะนัน อินโดนีเซีย
  โบสถ์สมัยบาโรก ฟิลิปปินส์
  กลุ่มโบราณสถานมิเซิน เวียดนาม
5. ลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในข้อใดที่คงอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
  การแบ่งชนชั้นทางสังคมระหว่างเจ้านายกับทาส
  การทำสงครามเพื่อกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สินมีค่า
  การประกอบอาชีพทางการเกษตรและค้าขายกับภายนอก
  การปกครองที่ยึดพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ผู้เป็นประมุข
6. ประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นจากความจำเป็นในด้านใดเป็นสำคัญ
  ความมั่นคง
  การพัฒนาเศรษฐกิจ
  การป้องกันภัยพิบัติ
  ความสำคัญของวัฒนธรรม
7. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ภูมิปัญญาในสมัยสุโขทัยที่เกิดจากลักษณะทางภูมิศาสตร์
  การสร้างตระพังไว้เก็บน้ำ
  การผสมตะกั่วในการหลอมสำริด
  การใช้ศิลาแลงสร้างโบสถ์และวิหาร
  การเผาเครื่องสังคโลกด้วยเตาทุเรียงในฤดูฝน
8. ข้อความในศิลาจารึกที่กล่าวว่า “เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว...” แสดงว่าสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณ์ดี ข้อความดังกล่าวนี้จัดอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
  การรวบรวมหลักฐาน
  การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
  การเรียบเรียงหรือการนำเสนอ
9. ความเจริญของชุมชนโบราณในแต่ละแห่ง เราสามารถพิจารณาได้จากอะไร
  ขนาดพื้นที่ของชุมชน
  ซากเมล็ดพืชที่บริโภค
  คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้
  จำนวนโครงกระดูกที่ขุดพบ
10. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นตัวแทนถึงผลงานชิ้นเอกอันทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โบราณสถานใดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสุโขทัยได้ดีที่สุด
  วัดศรีชุม
  วัดช้างล้อม
  วัดมหาธาตุ
  วัดนางพญา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile