แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าในปัจจุบันประเทศไทยยังใช้ระบบศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) พุทธศักราช 2555 จะตรงกับรัตนโกสินทร์ศกใด
  ร.ศ. 230
  ร.ศ. 231
  ร.ศ. 232
  ร.ศ. 233
2. หลักฐานใดที่ช่วยยืนยันว่า สุโขทัยเป็นเมืองที่มีความเจริญมาก่อนที่คนไทยจะสถาปนาเป็นราชธานี
  ศาสนสถานศิลปะขอม
  เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
  ข้อความจากศิลาจารึก
  เรื่องราวจากเอกสารจีน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้ข้อมูลมีความกระชับรัดกุมยิ่งขึ้น
  แสดงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันของเหตุการณ์
  ทำให้ทราบองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
  สามารถแยกข้อมูลจริงและข้อมูลปลอมออกจากกัน
4. ลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในข้อใดที่คงอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
  การแบ่งชนชั้นทางสังคมระหว่างเจ้านายกับทาส
  การทำสงครามเพื่อกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สินมีค่า
  การประกอบอาชีพทางการเกษตรและค้าขายกับภายนอก
  การปกครองที่ยึดพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ผู้เป็นประมุข
5. “เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดการผูกขาดของผู้ที่มีกำลังทุนในทางเศรษฐกิจ และอาจมีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งเกิดจากการผูกขาดของเจ้าของทุน” เป็นข้อเสียของระบบเศรษฐกิจใด
  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
  ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์
6. ข้อใดเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชนที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง
  ยึดแนวทางบริโภคนิยมและวัตถุนิยม
  ดำเนินชีวิตตามความต้องการของตนเอง
  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายงบประมาณเพื่อให้ชาวบ้านกู้ยืม
7. การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยสมัยอยุธยาได้รับอิทธิพลจากข้อใดมากที่สุด
  พระพุทธศาสนา
  การประกอบอาชีพ
  ธรรมชาติที่งดงาม
  อารยธรรมตะวันตก
8. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นตัวแทนถึงผลงานชิ้นเอกอันทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โบราณสถานใดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสุโขทัยได้ดีที่สุด
  วัดศรีชุม
  วัดช้างล้อม
  วัดมหาธาตุ
  วัดนางพญา
9. เพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาสภาพการณ์ทั่วไปของชุมชนไทยในช่วงก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
  เพื่อให้เห็นความสำคัญของผู้นำไทย
  เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของชุมชนไทย
  เพื่อยืนยันว่าอาณาจักรอยุธยามีอยู่จริง
  เพื่อให้รู้ว่าชาติไทยเป็นชนชาติที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาค
10. แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้อใดที่มีความเป็นมาแตกต่างจากแหล่งอื่น
  เมืองมะละกา มาเลเซีย
  พรหมบะนัน อินโดนีเซีย
  โบสถ์สมัยบาโรก ฟิลิปปินส์
  กลุ่มโบราณสถานมิเซิน เวียดนาม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile