แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0 คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
  กำหนดนโยบาย
  กำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
  กำหนดงบประมาณ
2. ส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรม
  สำนักงานรัฐมนตรี
  สำนักงานปลัดกระทรวง
  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. การแบ่งส่วนราชการภายในของเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็นกฎหมายใด
  ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ประกาศกระทรวง
  กฎกระทรวง
4. สภาการศึกษา มีหน้าที่ให้ความเห็นหรือคาแนะนาในเรื่องใด
  งบประมาณ
  มาตรฐานการศึกษา
  กฎหมายและกฎกระทรวง
  แผนการศึกษาแห่งชาติ
5. การแบ่งส่วนราชการในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็นกฎหมายใด
  ระเบียบ
  กฎกระทรวง
  พระราชกฤษฎีกา
  ประกาศ
6. สำนักงานรัฐมนตรีมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขานุการรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวง
  เลขารัฐมนตรี
7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พิจารณาเสนอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การเสนอจัดตั้งงบประมาณ
  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การสนับสนุนทรัพยากร
8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสภาการศึกษา
  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
  จัดสรรงบประมาณ
  พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
  ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา
9. ข้อใดไม่จัดอยู่ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลาม
  ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
  ผู้แทนคณะสงฆ์
10. ข้อใดไม่จัดอยู่ในการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile