ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การปฏิรูปการปกครองมีจุดประสงค์สำคัญในเรื่องใด
  ลดค่าใช้จ่ายของรัฐ
  การรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
  กระจายอำนาจการปกครอง
  ป้องกันการรุกรานของต่างชาติ
2. ปัจจัยใดที่ช่วยสนับสนุนการก่อการของคณะราษฎร
  ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
  การคุกคามของต่างชาติ
  พระมหากษัตริย์อ่อนแอ
  ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติ
3. พระราชพงศาวดารมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใด
  สถาบันกษัตริย์
  พระพุทธศาสนา
  สงครามกับอาณาจักรอื่น
  ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการเสด็จประพาสต้น
  ประหยัดรายจ่าย
  ทราบความเป็นอยู่ของราษฎร
  ได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับราษฎร
  ทราบการทำงานของข้าราชการท้องถิ่น
5. เหตุใดทฤษฎีที่ว่าชนชาติไทยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับทั้งที่มีการพบโครงกระดูกและเครื่องใช้ของมนุษย์โบราณในไทย
  บริเวณที่พบอยู่ห่างไกลจากแหล่งที่ตั้งชุมชนในปัจจุบัน
  เครื่องใช้ที่พบไม่เหมือนกับเครื่องใช้ของคนไทยในปัจจุบัน
  โครงกระดูกที่พบไม่มีลักษณะที่เหมือนกับคนไทยในปัจจุบัน
  ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าโครงกระดูกและเครื่องใช้ที่พบเป็นของชนชาติไทย
6. ทฤษฎีที่ว่าคนไทยมาจากตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของจีนใช้หลักฐานอะไรสนับสนุน
  หนังสือหลักไทย
  เอกสารทางประวัติศาสตร์
  ฮีโมโกบิน อี ในเลือด
  โครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ
7. ศูนย์กลางของชุมชนของไทยในอดีตอยู่ที่ใด
  ตลาด
  ลานกว้างในชุมชน
  สถานที่ราชการ
  ศาสนสถานในชุมชน
8. ข้อใดคือจุดประสงค์สำคัญในการปฏิรูปประเทศ
  เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตก
  เพื่อสร้างความมั่นคงและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
  เพื่อสร้างความมั่นคงและจัดระเบียบการบริหาร
  เพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจและความสะดวกสะบาย
9. ข้อใดคือภูมิปัญญาไทย
  ผลงานของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
  เอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
  เอกลักษณ์เฉพาะและพื้นฐานการใช้ชีวิตของคนไทย
  วิธีการและผลงานของคนไทยที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
10. เพราะเหตุใดประเพณีในภาคต่างๆ ของไทยจึงมีความใกล้เคียงกัน
  อยู่ในประเทศเดียวกัน
  อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
  เป็นคนไทยเหมือนกัน
  นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile