ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือภูมิปัญญาไทย
  ผลงานของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
  เอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง
  เอกลักษณ์เฉพาะและพื้นฐานการใช้ชีวิตของคนไทย
  วิธีการและผลงานของคนไทยที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
2. สาเหตุสำคัญที่นำไปสู่การยกเลิกระบบไพร่คือข้อใด
  ขัดขวางการปฏิรูปประเทศ
  เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
  ไพร่ไม่มีงานทำเพราะสังกัดมูลนาย
  ไพร่หลบหนีไปเป็นคนในบังคับต่างชาติ
3. การที่สตรีไทยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสะท้อนถึงเรื่องใด
  ผู้หญิงดูแลเรื่องการเงินดีกว่าผู้ชาย
  ผู้หญิงมีความสามารถเท่ากับผู้ชาย
  ผู้หญิงมีความสำคัญเท่ากับผู้ชาย
  ผู้หญิงได้รับความไว้วางใจมากกว่าผู้ชาย
4. ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระมหากษัตริย์มีความสำคัญต่อประเทศอย่างไร
  เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำการทำงานให้แก่รัฐบาล
  เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  เป็นตำวแทนของชาติในการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติ
  เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติและเป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การเคารพ
5. กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิปัญญาที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องใด
  ผลิตฝนเทียม
  ผลิตกระแสไฟฟ้า
  จัดสรรน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรม
  บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีและนำกลับมาใช้ใหม่
6. ทฤษฎีที่ว่าคนไทยมาจากตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของจีนใช้หลักฐานอะไรสนับสนุน
  หนังสือหลักไทย
  เอกสารทางประวัติศาสตร์
  ฮีโมโกบิน อี ในเลือด
  โครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ
7. ปัจจัยใดที่ช่วยสนับสนุนการก่อการของคณะราษฎร
  ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
  การคุกคามของต่างชาติ
  พระมหากษัตริย์อ่อนแอ
  ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติ
8. การสร้างพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
  สะดวกในการเก็บรักษา
  สะดวกในการปรับปรุงแก้ไข
  สะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง
  สะดวกในการศึกษาค้นคว้ามากยิ่งขึ้น
9. ข้อใดคือจุดประสงค์สำคัญในการปฏิรูปประเทศ
  เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตก
  เพื่อสร้างความมั่นคงและพัฒนาทางเศรษฐกิจ
  เพื่อสร้างความมั่นคงและจัดระเบียบการบริหาร
  เพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจและความสะดวกสะบาย
10. ข้อใดคือผลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
  ทหารมีบทบาทสำคัญต่อการปกครองของไทย
  พระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจในการปกครอง
  ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ
  ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการปกครอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile