ภาษาไทย ชั่วงชั้นที่ 2

,ภาษาไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบในการเขียนรายงาน
  งบประมาณในการจัดทำ
  คำนำ
  เนื้อเรื่อง
  หน้าปก
2. ข้อใดไม่เป็นเพลงพื้นบ้านพื้นเมือง
  ต้นไม้ของพ่อ
  รีรีข้าวสาร
  ตะเข้ตะโขง
  งูกินหาง
3. คำในข้อใดมีความสัมพันธ์กับ “ตัดสิน”
  ผู้พิพากษา
  พัศดี
  ตุลาการ
  ตำรวจ
4. ผู้ทำหน้าที่จดบันทึกในการประชุม เรียกว่าอะไร
  เลขานุการ
  เหรัญญิก
  ประธาน
  กรรมการ
5. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า “ควาย”
  กุญชร
  บุหรง
  กาสร
  มฤคี
6. “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว”ตรงกับความหมายข้อใดมากที่สุด
  เป็นดินเป็นทอง
  ตกถังข้าวสาร
  แผ่นดินของเรา
  ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ
7. คำประพันธ์ใดบังคับคำเอก คำโท
  โคลงกระทู้
  โคลงสี่สุภาพ
  กาพย์ยานี
  กลอนสุภาพ
8. ข้อใดเป็นวลี
  ผลไม้สุกคาต้น
  ดอกไม้บาน
  เขียวขจี
  ลมหนาวพัดมา
9. “ต้นโพธิ์ต้นไทรเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปให้ความ ร่มรื่น และเป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิด”ข้อความนี้ใช้โวหารใดบรรยาย
  เทศนาโวหาร
  พรรณนาโวหาร
  บรรยายโวหาร
  สาธกโวหาร
10. จากข้อ 11. ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกอย่างไร
  รักแผ่นดินเกิด
  เห็นความสำคัญของแผ่นดินเกิด
  ภูมิใจในชาติไทย
  รักษาแผ่นดินเกิด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile