แนวสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นสำนวนภาษาสามัญ
  ณ ที่แห่งหนึ่งอยู่ในราวกลางหุบเขา ไม่สู้ห่างจากแม่น้ำน้อยนัก
  ข้าพเจ้าพบตัวเองอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่คับแคบ และอึมทึม
  แขนนั้นขาวผ่องทั้งกลมทั้งเรียว และอ่อนหยัด มือที่จับช้อนอาหารมีผิวขาวละเอียด
  งานพัฒนาเป็นงานที่ลำบาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกคน
2. การสื่อสารที่ดี นอกจากจะมีองค์ประกอบของการสื่อสารแล้ว สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอีกประการหนึ่งคือ
  ความชัดเจนของสาร
  ความจริงใจของผู้สื่อสาร
  ความเข้าใจของผู้รับ
  กาลเทศะ และสภาพแวดล้อมเพื่อผู้รับสารจะได้เกิดความเข้าใจตรงกัน
3. อาการนั่งไขว่ห้าง น่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมใด
  พ่อ-แม่
  เพื่อนสนิท
  ญาติผู้ใหญ่
  ครูบาอาจารย์
4. ในการจัดนิทรรศการผลงานทางศิลปะข้อใดเป็นผู้ส่งสาร
  นิทรรศการ
  ผู้จัดนิทรรศการ
  ผู้ชมนิทรรศการ
  สถานที่จัดนิทรรศการ
5. ข้อใดจัดเป็นสาร
  จดหมาย
  ผู้ส่งจดหมาย
  ข้อความในจดหมาย
  ผู้เขียนจดหมาย
6. ข้อใดเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิผลมากขึ้น
  การฝึกฝน
  ความจริงใจ
  กาลเทศะ
  สถานการณ์
7. ข้อใดเป็นความหมายของการสื่อสาร
  การส่งข่าว
  การส่งข่าว รับสาร
  การเขียนจดหมาย
  การติดต่อระหว่างมนุษย์และมีการตอบสนอง
8. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของการสื่อสาร
  สื่อ สาร การตอบสนอง
  ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สื่อ สาร
  ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สื่อ
  ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร การตอบสนอง
9. จากข้อ 5. ข้อใดจัดเป็นสื่อ
  ผู้ชมนิทรรศการ
  ผู้จัดนิทรรศการ
  สถานที่จัดนิทรรศการ
  อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ
10. ผู้รับสารเกิดความรู้สึกในข้อใด ถ้าผู้ส่งสารแต่งกายสุภาพ
  นิยม
  เชื่อถือ
  ยำเกรง
  ชื่นชม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile