ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน และรายได้ของรัฐ ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รายได้หลักของสถาบันการเงินต่างๆ มาจากแหล่งใดต่อไปนี้
  การนำเงินออกให้กู้ (ปล่อยสินเชื่อ) โดยคิดดอกเบี้ย
  ค่าธรรมเนียมจากการรับฝากและถอนเงิน
  ค่าธรรมเนียมจากการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  ไม่มีข้อถูก
2. กระทรวงใดมีหน้าที่ดูแลด้านการเงินการคลังของประเทศ
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กระทรวงการคลัง
3. ธนาคารใดต่อไปนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปนกวายุภักษ์
  ธนาคารกรุงไทย
  ธนาคารออมสิน
  ธนาคารกสิกรไทย
  ธนาคารกรุงเทพ
4. หากรัฐไม่จัดเก็บภาษีจากประชาชนจะทำให้เกิดผลในข้อใด
  ไม่มีเงินมาจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อมาบริหารและพัฒนาประเทศ
  ไม่มีเงินมาสนับสนุนด้านการศึกษา
  ไม่มีเงินมาสร้างเขื่อน สร้างถนน ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
  ถูกทุกข้อ
5. ธนาคารใดต่อไปนี้ทีรัฐเป็นเจ้าของ
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารออมสิน
  ธนาคารกรุงเทพ
6. ถ้าเราต้องการฝากเงินโดยสามารถไปถอนเงินที่ฝากไว้เมื่อใดก็ได้ ควรฝากเงินประเภทใด
  ฝากประจำ 3 เดือน
  ฝากประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก
  ประเภททประจำ 12 เดือน
  ประเภทฝากบัญชีกระแสรายวัน
7. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะกู้เงินมาผลิตสินค้าโดยกู้มาจากแหล่งใด
  แหล่งเงินกู้นอกระบบ
  โรงรับจำนำ
  กู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
  กู้จากสถาบันการเงินต่างๆ
8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ธนาคารทหารไทย
  ธนาคารกสิกรไทย
9. สถาบันการเงินประเภทใดที่สามารถรับฝากเงินจากประชาชนและสามรถนำเงินที่รับฝากนั้นออกให้กู้ได้
  บริษัทจำกัด
  บริษัทประกันชีวิต
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ธนาคารไทยพาณิชย์
10. แหล่งรายได้สำคัญที่สุดของรัฐมาจากแหล่งใดต่อไปนี้
  รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ประชาชนต้องจ่ายเมื่อไปติต่อราชการ
  รายได้จากการจัดเก็บภาษีทุกประเภท
  รายได้จากรัฐวิสาหกิจ
  รายได้จากการขายข้าวให้ต่างประเทศ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile