แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1

,http://forum.02dual.com/index.php?topic=663.0,สุขศึกษา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ฮอร์โมนที่ผลิตออกมาจากต่อมไร้ท่อมีหน้าที่สำคัญอย่างไร
  ช่วยให้ส่วนสูงและน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์
  ช่วยให้วัยรุ่นมีพัฒนาการทางเพศเป็นไปตามปกติ
  ช่วยในการพัฒนาร่างกายของเด็กวัยรุ่นให้เป็นไปตามวัย
  ช่วยในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. บุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เรามักเรียกว่าวัยอะไร
  วัยชรา
  วัยสูงอายุ
  วัยเกษียณอายุ
  วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย
3. คำพูดที่ว่า วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว หมายถึงช่วงวัยใด
  วัยรุ่น
  วัยเด็กตอนปลาย
  วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
  วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง
4. ข้อใดเป็นการแบ่งเซลล์เมื่อเกิดการปฏิสนธิ
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ...
  ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ...
  ๑ ๒ ๔ ๖ ๘ ...
  ๑ ๒ ๔ ๘ ๑๖ ...
5. การที่นักเรียนรู้จักติดตามดูแลเพื่อให้ตนเองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความสำคัญอย่างไร
  ทราบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเอง
  เพื่อให้ทราบการเจริญเติบโตของตนเอง
  เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาการของตนเองว่าเป็นอย่างไร
  เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของของนักเรียนในอนาคต
6. วัยเจริญพันธุ์จะเริ่มในวัยใด
  วัยรุ่น
  วัยเด็ก
  วัยผู้ใหญ่
  แล้วแต่พัฒนาการของแต่ละบุคคล
7. เด็กวัยรุ่นส่วนมากมักจะนิยมแต่งกายแบบใด
  ตามสบาย
  ตามสมัยนิยมและเพื่อนๆ
  ตามที่พ่อแม่ของตนเองซื้อให้
  ตามภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
8. การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ควรปฏิบัติอย่างไร
  ภาคเรียนที่ ๑ รวม ๒ ครั้ง
  ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
  ภาคเรียนใดก็ได้ รวม ๒ ครั้ง
  ภาคเรียนที่ ๒ ควรทำ รวม ๒ ครั้ง
9. ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดแรงขับทางเพศ (Sexual drive) คืออะไร
  ฮอร์โมน
  พลังทางเพศ
  การเจริญเติบโต
  อารมณ์ทางเพศ
10. อาหารมื้อใดที่มีความสำคัญที่สุด
  เช้า
  เย็น
  กลางวัน
  กลางคืน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile