แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

,แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันใด
  20 กันยายน
  21 กันยายน
  22 กันยายน
  23 กันยายน
2. การแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 จัดปี ค.ศ. 2022
  ญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้
  จีน
  อินโดนีเซีย
3. "อิกโนเบล" (Ig Nobel) หมายถึงรางวัลในข้อใด
  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้งบประมาณมากที่สุด
  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุดเฟอเฟค
  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุดเพี้ยน
  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุด
4. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มงานใดที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในเดือนกันยายน 2561
  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  กลุ่มการศึกษา 0
  กลุ่มกฎหมายและคดี
  กลุ่มวินัย อุทธรณ์ แลร้องทุกข์
5. นโยบายรัฐบาลข้อใด ที่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์พื้นที่ป่าในเขตเมือง
  รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ท ากิน
  สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขคนไทย
  รัฐได้ป่า ชุมชนได้ป่า สานพลังประชารัฐ
  สวนในเมืองเพื่อความสุขของคนเมือง
6. สมรรถนะหลัก เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของสำนักงานเลขาธิการสภากรศึกษา มีกี่สมรรถนะ
  5 สมรรถนะหลัก
  6 สมรรถนะหลัก
  7 สมรรถนะหลัก
  10 สมรรถนะหลัก
7. หน่วยงานใดได้รับรางวัลที่ 2 ของ United Nations Public Service Award ในสาขานวัตกรรมและความเป็น เลิศของการให้บริการด้านสุขภาพของเอเชียและเอเชียแปซิฟิก
  โครงการบ้านสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
  โครงการบ้านเด็กกำพร้า ที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
  โครงการบ้านนักโทษหญิง ที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
  โครงการบ้านของคนไร้บ้าน ที่ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
8. สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2018 ประเทศใดได้รับจ านวนเหรียญรางวัลมากที่สุด
  ญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้
  จีน
  อินโดนีเซีย
9. เอเชียนเกมส์ 2018 เหรียญทองแรกของไทย
  เปตองหญิง
  ยกน้ำหนักหญิง
  เทควันโดพุมเซ่
  มวยสากล
10. จังหวัดใดได้รับรางวัล "เมืองท่องเที่ยวสะอาด" ในอาเซียน
  แพร่
  เชียงราย
  น่าน
  ลำปาง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile