แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

,แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียกโดยย่อตรงตามข้อใด
  สปช.
  ส.ส.
  ส.ว.
  สนช.
2. ยูเอ็นประกาศ ประเทศที่ "น่าอับอาย" ซึ่งเป็นประเทศที่ข่มขู่หรือตอบโต้ประชาชนที่ให้ความร่วมมือด้านสิทธิ มนุษยชน ด้วยการฆ่า ทรมาน และจับกุมตัว ซึ่งมีทั้งหมดกี่ประเทศ
  36 ประเทศ
  37 ประเทศ
  38 ประเทศ
  39 ประเทศ
3. นโยบายรัฐบาลในข้อใดที่แก้ปัญหาการเข้าไปแผ้วถางพื้นที่ป่า เพื่อขยายพื้นที่ท ากิน
  รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ท ากิน
  สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขคนไทย
  รัฐได้ป่า ชุมชนได้ป่า สานพลังประชารัฐ
  สวนในเมืองเพื่อความสุขของคนเมือง
4. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  100 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ ฉบับใดเป็นฉบับที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นฉบับ ล่าสุด
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 256
  ถูกทั้งข้อ 2,3
6. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มงานใดที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในเดือนกันยายน 2561
  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  กลุ่มการศึกษา 0
  กลุ่มกฎหมายและคดี
  กลุ่มวินัย อุทธรณ์ แลร้องทุกข์
7. วันสืบ นาคะเสถียร ตรงกับวันใด
  1 กันยายน 2561
  3 กันยายน 2561
  15 กันยายน 2561
  16 กันยายน 2561
8. วันพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นวันที่คนไทยทั้งชาติได้รับพระราชทานพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นครั้งแรกจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันใด
  17 กันยายน
  18 กันยายน
  19 กันยายน
  20 กันยายน
9. การะเกดใช้ภาษาไทยเลือกใช่ คะ ค่ะ ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Higher-order Thinking Skills and Innovation
  Thai Language for Communication)
  Career Skills and Entrepreneurship
10. สืบ นาคะเสถียร เขาอุทิศทั้งชีวิต และจิตวิญญาณของเขาไว้ด้วยเสียงปืนที่ลั่นขึ้นกลางป่าห้วยขาแข้ง จากข้อความ ดังกล่าวป่าห้วยขาแข้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด
  อุดรธานี
  โคราช
  อุทัยธานี
  เชียงใหม่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile