แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

,แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จังหวัดใดที่มี จำนวน ส.ส. มากที่สุด
  โคราช
  เชียงใหม่
  กรุงเทพ
  อุดรธานี
2. กีฬาเอเชียนเกมส์ปี 2018 ครั้งที่ 18 จัดขึ้นที่ประเทศใด
  สปป.ลาว
  ไทย
  ฟิลิปปินส์
  อินโดนีเซีย
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ ฉบับใดเป็นฉบับที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นฉบับ ล่าสุด
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 256
  ถูกทั้งข้อ 2,3
4. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้ มากกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  50 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
5. การแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 19 จัดปี ค.ศ. 2022
  ญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้
  จีน
  อินโดนีเซีย
6. นโยบายรัฐบาลในข้อใดที่แก้ปัญหาการเข้าไปแผ้วถางพื้นที่ป่า เพื่อขยายพื้นที่ท ากิน
  รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ท ากิน
  สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขคนไทย
  รัฐได้ป่า ชุมชนได้ป่า สานพลังประชารัฐ
  สวนในเมืองเพื่อความสุขของคนเมือง
7. คำว่า "สวัสดี" เป็นคำทักทายครั้งแรกที่พบกัน ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยเริ่มใช้ในวันใด
  21 ม.ค. 2486
  22 ม.ค. 2486
  23 ม.ค. 2486
  24 ม.ค. 2486
8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีกี่มาตรา
  74 มาตรา
  123 มาตรา
  178 มาตรา
  225 มาตรา
9. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มงานใดที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในเดือนกันยายน 2561
  กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  กลุ่มการศึกษา 0
  กลุ่มกฎหมายและคดี
  กลุ่มวินัย อุทธรณ์ แลร้องทุกข์
10. วันพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นวันที่คนไทยทั้งชาติได้รับพระราชทานพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นครั้งแรกจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันใด
  17 กันยายน
  18 กันยายน
  19 กันยายน
  20 กันยายน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile