พลังงาน

,พลังงาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คุณค่าของน้ำทางนิเวศน์วิทยา (Ecological value) ได้แก่ ?
  ได้แก่คุณค่าของแหล่งน้ำเมื่อมนุษย์นำเอามาใช้ประโยชน์ ทั้งในครัวเรือน ในอุตสาหกรรม ในการเกษตร หรือใช้เป็นแหล่งพลังงาน
  คุณค่าของแหล่งน้ำ ในอันที่จะถูก นำมาใช้เป็นแหล่งรองรับของเสียอันเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นองค์ประกอบที่สร้างความสุนทรีย์ให้กับสิ่งแวดล้อม
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดถูกต้อง ?
  น้ำใต้ดินมักมีค่าความขุ่นต่ำ
  น้ำในแม่น้ำลำคลองมักเจือปนด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ
  น้ำใต้ดินมักเจือปนด้วยจุลินทรีย์เป็นจำนวนมาก
  น้ำผิวดินมักมีความขุ่นน้อยกว่าน้ำใต้ดิน
3. โรคติดต่อที่มีน้ำเป็นสื่อคือ
  อุจจาระร่วง
  วัณโรค
  ไวรัสตับอักเสบ เอ
  ถูกทุกข้อ
4. ประโยชน์ของน้ำต่อร่างกายมนุษย์คือ ?
  เป็นส่วนประกอบสำคัญของเนื่อเยื่อ
  เป็นตัวกลางในการลำเลียงหรือถ่ายเทสารอาหารและของเสียในร่างกาย
  รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่
  ถูกทุกข้อ
5. น้ำฝนที่ตกบริเวณใด น่าจะมีความสะอาด บริสุทธ์มากที่สุด ?
  บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  บริเวณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  บริเวณนิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด จังหวัดระยอง
6. ข้อใดคือพลังงานสิ้นเปลือง
  แสงอาทิตย์, ลม, ชีวมวล
  แสงอาทิตย์, ลม, ชีวมวล
  ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลียร์
  ไฮโดรเจน, ก๊าซธรรมชาติ, หินน้ำมัน
7. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การจัดการคุณภาพน้ำคือ ?
  มาตรฐานทางวิชาการ
  ลักษณะของลำน้ำตามธรรมชาติ
  ความร่วมมือของชุมชนรอบ ๆ แหล่งน้ำในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดคือพลังงานหมุนเวียน
  น้ำ, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลียร์
  ไฮโดรเจน, ก๊าซธรรมชาติ, หินน้ำมัน
  ถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลียร์
  แสงอาทิตย์, ลม, ชีวมวล
9. "ฝนกรด" มีโอกาสพบในบริเวณใดมากที่สุด ?
  บริเวณโรงงานโม่หิน
  บริเวณโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน
  บริเวณโรงงานฟอกหนัง
  บริเวณโรงงานผลิตน้ำกรด
10. ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว ?
  70
  28
  20
  75
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile