เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวและชุมชน ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เงินที่นักเรียนได้รับจากพ่อแม่ เรียกว่าอะไร
  เงินทุน
  กำไร
  รายจ่าย
  รายได้
2. หลักสำคัญที่จะควบคุมรายจ่ายในครอบครัว คือข้อใด
  ซื้อทุกสิ่งที่ต้องการ
  ไม่ซื้อของราคาแพง
  ซื้อเท่าที่มีเงินอยู่
  ไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็น
3. เงินที่เหลือจากการใช้จ่าย แล้วนำไปฝากธนาคารเอาไว้ในแต่ละเดือน เรียกว่าเงินอะไร
  เงินเดือน
  เงินออม
  เงินค่าจ้าง
  เงินรายรับ
4. ถ้าครอบครัวมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ผลจะเป็นอย่างไร
  มีเงินเก็บออม
  ก่อให้เกิดหนี้สิน
  ใช้จ่ายได้อย่างสบายๆ
  ซื้อสิ่งของได้ตามที่ต้องการ
5. ใครไม่ได้ประกอบอาชีพบริการ
  กมลทำสวนผลไม้
  เด่นขับรถแท็กซี่
  นุ้ยเป็นพยาบาล
  เอกเป็นช่างซ่อมรองเท้า
6. ข้อใดเป็นการใช้เงินซื้อบริการ
  จ่ายค่าอาหาร
  จ่ายค่าหนังสือพิมพ์
  จ่ายค่าเสื้อผ้า
  จ่ายค่ารถโดยสารประจำทาง
7. ข้อใดไม่ได้หมายถึงรายรับหรือรายได้
  เงินเดือน
  ค่าจ้าง
  เงินที่นำไปซื้อสิ่งของ
  กำไรที่ได้จากการขายสินค้า
8. ข้อใดไม่ใช่อาชีพที่สุจริต
  หมอตำแย
  หมอนวดแผนโบราณ
  นักล้วงกระเป๋า
  นักมายากล
9. ใครใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม
  กุ้งชอบซื้อสินค้าตามแฟชั่น
  น้อยเปลี่ยนทรงผมใหม่ทุกอาทิตย์
  เต้ยซื้อรองเท้าครั้งละ 5 คู่
  ทิพย์จ่ายค่าเทอมให้น้อง
10. ข้อใดไม่ได้มาจากเงินภาษีของประชาชน
  เงินเดือนของพนักงานบริษัท
  เงินเดือนของข้าราชการ
  ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐ
  งบประมาณในการสร้างถนน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile