เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือการสร้างงานเอกสารใหม่
  ก� คลิก File --> New
  ข�คลิก�File-->� � �Templates
  ค����คลิก�File�-->�General
  ง � คลิก�File-->Document
2. ข้อใดควรใช้โครงสร้างแบบทางเลือก
  ก� การคำนวณดอกเบี้ยและแสดงผลลัพธ์
  ข����การคำนวณยอดบัญชี�(เงินต้นทบดอกเบี้ย)
  ค����การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ย�2�ประเภท
  ง��ถูกทุกข้อ
3. โครงสร้างแบบทางเลือกใช้สัญลักษณ์ข้อใดในการตัดสินใจ
  ก��ใช่/ไม่ใช่
  ข �ตกลง/ไม่ตกลง
  ค��ไป/ไม่ไป
  ง �ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดเป็นลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี
  ก����Timely
  ข����Complete
  ค��Verifiable
  ง��� ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ
  ก �การนำข้อมูลเข้า
  ข �การแสดงผลและจัดเก็บข้อมูล
  ค �การประมวลผลข้อมูล
  ง �การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูล
6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผังงานระบบ
  ก� แสดงการทำงานย่อย
  ข����แสดงภาพรวมของระบบ
  ค��มีข้อมูลเข้าและข้อมูลออก
  ง�� ไม่แสดงวิธีการประมวลผล
7. ข้อใดคือชื่อของเอกสารต้นแบบในหน้าต่าง Template
  ก����Elergant Report
  ข� Contemporary Report
  ค����Professional Report
  ง English Contemporary Report
8. ผังงานแบบใดที่มีโครงสร้างเป็นไปตามเงื่อนไข
  ก�โครงสร้างแบบทำซ้ำ
  ข�โครงสร้างแบบทางเลือก
  ค�โครงสร้างแบบลำดับ
  ง�ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2002 ได้ถูกต้อง�������� 1.�� คลิกเลือก All Programs�������� 2.�� คลิกที่ปุ่ม Start�������� 3.�� คลิกเลือก Microsoft PowerPoint
  ก��� 1–3–2
  ข�� 2–1–3
  ค��� 2–3–1
  ง���3–2–1
10. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเขียนผังงานโดยใช้โครงสร้างแบบทางเลือก
  ก����มีเส้นทางเลือกมากกว่า�1�ทาง
  ข����มีสัญลักษณ์การตัดสินใจใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น
  ค� มีลูกศรแบบวนกลับเมื่อต้องการกลับไปทำซ้ำใหม่
  ง��� มีทางเลือกออกจากสัญลักษณ์การตัดสินใจคือใช่และไม่ใช่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile