เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผังงานระบบ
  ก� แสดงการทำงานย่อย
  ข����แสดงภาพรวมของระบบ
  ค��มีข้อมูลเข้าและข้อมูลออก
  ง�� ไม่แสดงวิธีการประมวลผล
2. ผังงานโปรแกรมแสดงการทำงานลักษณะใด
  ก����แสดงการทำงานย่อย
  ข��แสดงวิธีการประมวลผล
  ค���แสดงวิธีคำนวณและสื่อที่ใช้แสดงผลลัพธ์
  ง�� ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดควรใช้โครงสร้างแบบทำซ้ำ
  ก����การคำนวณดอกเบี้ยและแสดงผลลัพธ์
  ข����การคำนวณยอดบัญชี�(เงินต้นทบดอกเบี้ย)
  ค� การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ย 2 ประเภท
  ง����ถูกทุกข้อ
4. ผังงานแบบใดที่มีโครงสร้างเป็นไปตามเงื่อนไข
  ก�โครงสร้างแบบทำซ้ำ
  ข�โครงสร้างแบบทางเลือก
  ค�โครงสร้างแบบลำดับ
  ง�ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดเป็นลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี
  ก����Timely
  ข����Complete
  ค��Verifiable
  ง��� ถูกทุกข้อ
6. โครงสร้างแบบลำดับมีลักษณะอย่างไร
  ก����มีรูปแบบการทำงานซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน
  ข����มีรูปแบบการทำงานที่ซ้ำกันหลายๆรอบ
  ค� มีรูปแบบการทำงานเรียงเป็นเส้นตรงจากบนลงล่าง
  ง����มีรูปแบบการทำงานโดยแสดงทางเลือกให้มีทางออก�2�ทาง
7. มุมมองใน Microsoft Word �ที่ใช้คำสั่ง View -->�Print Layout เป็นมุมมองลักษณะใด
  ก����มุมมองปกติ
  ข���มุมมองเค้าโครงเว็บ
  ค����มุมมองเค้าร่าง
  ง�� มุมมองเหมือนพิมพ์
8. ผังงานโปรแกรมมีลักษณะอย่างไร
  ก����แสดงรายละเอียดการเขียนแผนงานของระบบโปรแกรม
  ข����แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของการเขียนผังงานโปรแกรม
  ค� แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงานและการประมวลผลของโปรแกรม
  ง �ไม่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงานและการประมวลผลของโปรแกรม
9. ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ จำแนกได้อย่างไร
  ก����ขนาดของข้อมูล
  ข � ลักษณะการดำเนินงาน
  ค����ปริมาณของข้อมูล
  ง ��การให้การสนับสนุนระบบสารสนเทศ
10. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเขียนผังงานโดยใช้โครงสร้างแบบทางเลือก
  ก����มีเส้นทางเลือกมากกว่า�1�ทาง
  ข����มีสัญลักษณ์การตัดสินใจใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น
  ค� มีลูกศรแบบวนกลับเมื่อต้องการกลับไปทำซ้ำใหม่
  ง��� มีทางเลือกออกจากสัญลักษณ์การตัดสินใจคือใช่และไม่ใช่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile