เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือการสร้างงานเอกสารใหม่
  ก� คลิก File --> New
  ข�คลิก�File-->� � �Templates
  ค����คลิก�File�-->�General
  ง � คลิก�File-->Document
2. ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ จำแนกได้อย่างไร
  ก����ขนาดของข้อมูล
  ข � ลักษณะการดำเนินงาน
  ค����ปริมาณของข้อมูล
  ง ��การให้การสนับสนุนระบบสารสนเทศ
3. ผังงานแบบใดที่มีโครงสร้างเป็นไปตามเงื่อนไข
  ก�โครงสร้างแบบทำซ้ำ
  ข�โครงสร้างแบบทางเลือก
  ค�โครงสร้างแบบลำดับ
  ง�ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือชื่อของเอกสารต้นแบบในหน้าต่าง Template
  ก����Elergant Report
  ข� Contemporary Report
  ค����Professional Report
  ง English Contemporary Report
5. มุมมองใน Microsoft Word �ที่ใช้คำสั่ง View -->�Print Layout เป็นมุมมองลักษณะใด
  ก����มุมมองปกติ
  ข���มุมมองเค้าโครงเว็บ
  ค����มุมมองเค้าร่าง
  ง�� มุมมองเหมือนพิมพ์
6. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเขียนผังงานโดยใช้โครงสร้างแบบทางเลือก
  ก����มีเส้นทางเลือกมากกว่า�1�ทาง
  ข����มีสัญลักษณ์การตัดสินใจใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น
  ค� มีลูกศรแบบวนกลับเมื่อต้องการกลับไปทำซ้ำใหม่
  ง��� มีทางเลือกออกจากสัญลักษณ์การตัดสินใจคือใช่และไม่ใช่
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผังงานระบบ
  ก� แสดงการทำงานย่อย
  ข����แสดงภาพรวมของระบบ
  ค��มีข้อมูลเข้าและข้อมูลออก
  ง�� ไม่แสดงวิธีการประมวลผล
8. ข้อใดเขียนสัญลักษณ์ในผังงานผิด�หลักเกณฑ์
  ก����มีขนาดแตกต่างกันได้
  ข �เขียนให้รูปร่างสัดส่วนตามมาตรฐาน
  ค� เขียนให้มีรูปร่างใกล้เคียงมาตรฐาน
  ง �เขียนให้มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่ามาตรฐาน
9. ข้อใดอธิบายความหมายของ“ผังงาน”ได้ถูกต้อง
  ก����แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการทำงานของโปรแกรม
  ข� แผนภาพแสดงการทำงานของระบบงานหรือโปรแกรม
  ค����แผนงานแสดงลำดับขั้นตอนของระบบงานคอมพิวเตอร์
  ง����แผนผังแสดงการทำงานภายในระบบคอมพิวเตอร์
10. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ
  ก �การนำข้อมูลเข้า
  ข �การแสดงผลและจัดเก็บข้อมูล
  ค �การประมวลผลข้อมูล
  ง �การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile