เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป ชุดที่ 2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โครงสร้างผังงานแบบลำดับมีรูปแบบอย่างไร
  ก����มีสัญลักษณ์แสดงการตัดสินใจ
  ข����มีรูปแบบเรียงลำดับไปทางด้านซ้าย
  ค� มีรูปแบบลำดับการทำงานเรียงจากบนลงล่าง
  ง��มีเส้นทางเป็นเส้นตรงจากบนลงล่างและมีการทำซ้ำ
2. ข้อใดคือชื่อของเอกสารต้นแบบในหน้าต่าง Template
  ก����Elergant Report
  ข� Contemporary Report
  ค����Professional Report
  ง English Contemporary Report
3. ข้อใดอธิบายความหมายของ“ผังงาน”ได้ถูกต้อง
  ก����แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการทำงานของโปรแกรม
  ข� แผนภาพแสดงการทำงานของระบบงานหรือโปรแกรม
  ค����แผนงานแสดงลำดับขั้นตอนของระบบงานคอมพิวเตอร์
  ง����แผนผังแสดงการทำงานภายในระบบคอมพิวเตอร์
4. ข้อใดควรใช้โครงสร้างแบบทำซ้ำ
  ก����การคำนวณดอกเบี้ยและแสดงผลลัพธ์
  ข����การคำนวณยอดบัญชี�(เงินต้นทบดอกเบี้ย)
  ค� การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ย 2 ประเภท
  ง����ถูกทุกข้อ
5. ผังงานโปรแกรมมีลักษณะอย่างไร
  ก����แสดงรายละเอียดการเขียนแผนงานของระบบโปรแกรม
  ข����แสดงรายละเอียดเบื้องต้นของการเขียนผังงานโปรแกรม
  ค� แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงานและการประมวลผลของโปรแกรม
  ง �ไม่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงานและการประมวลผลของโปรแกรม
6. ผังงานแบบใดที่มีโครงสร้างเป็นไปตามเงื่อนไข
  ก�โครงสร้างแบบทำซ้ำ
  ข�โครงสร้างแบบทางเลือก
  ค�โครงสร้างแบบลำดับ
  ง�ถูกทุกข้อ
7. มุมมองใน Microsoft Word �ที่ใช้คำสั่ง View -->�Print Layout เป็นมุมมองลักษณะใด
  ก����มุมมองปกติ
  ข���มุมมองเค้าโครงเว็บ
  ค����มุมมองเค้าร่าง
  ง�� มุมมองเหมือนพิมพ์
8. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเขียนผังงานโดยใช้โครงสร้างแบบทางเลือก
  ก����มีเส้นทางเลือกมากกว่า�1�ทาง
  ข����มีสัญลักษณ์การตัดสินใจใช่หรือไม่ใช่เท่านั้น
  ค� มีลูกศรแบบวนกลับเมื่อต้องการกลับไปทำซ้ำใหม่
  ง��� มีทางเลือกออกจากสัญลักษณ์การตัดสินใจคือใช่และไม่ใช่
9. ข้อใดเป็นลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี
  ก����Timely
  ข����Complete
  ค��Verifiable
  ง��� ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือการสร้างงานเอกสารใหม่
  ก� คลิก File --> New
  ข�คลิก�File-->� � �Templates
  ค����คลิก�File�-->�General
  ง � คลิก�File-->Document
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile