วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คนที่อารมณ์ร้อน เอาจริงเอาจังทุกเรื่อง เอาแต่ใจตนเอง มักจะเกิดผลกระทบอย่างไร
  เกิดความสุข
  เกิดความทุกข์
  เกิดความท้อแท้
  เกิดความล้มเหลว
2. เมื่อปวดศีรษะ ตัวร้อน ก็ไปซื้อยามารับประทาน เป็นพฤติกรรมสุขภาพใด
  พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย
  พฤติกรรมการป้องกันโรค
  พฤติกรรมหลังการตรวจรักษาโรค
  การประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรค
3. กิจกรรมใดในชีวิตประจำวันใช้เวลามากที่สุด
  นอน
  ทำงาน
  ทำภารกิจส่วนตัว
  การพูดคุยกับคนอื่น
4. โรคใดต่อไปนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
  โรคหัด
  โรคไข้จับสั่น
  โรคเบาหวาน
  โรคมือ เท้า ปากเปื่อย
5. การดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนข้อใดเหมาะสมที่สุด
  ทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ
  ทำเวรห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ
  ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน
  ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
6. กิจกรรมใดที่ควรปฏิบัติก่อนเข้านอนเป็นประจำ
  ดื่มนม
  สวดมนต์
  ทบทวนภารกิจ
  ฟังเพลง ดูโทรทัศน์
7. การอาบน้ำ แปรงฟัน ตัดเล็บ และสระผม จัดอยู่ในอนามัยเจริญพันธุ์ข้อใด
  อนามัยชุมชน
  อนามัยครอบครัว
  อนามัยส่วนบุคคล
  อนามัยการเจริญพันธุ์
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตราใดที่กล่าวถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบุคคล
  มาตรา ๔๖
  มาตรา ๕๖
  มาตรา ๖๙
  มาตรา ๗๙
9. การไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา จัดว่าเป็นการดูแลสุขภาพตนเองตามข้อใด
  การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วย
  การดูแลสุขภาพตนเองตามระยะพัฒนาการ
  มีความสามารถในการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง
  การดูแลสุขภาพตนเองเมื่ออยู่ในสภาวะสุขภาพที่ดี
10. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรงดอาหารข้อใด
  ขนมปัง
  น้ำอัดลม
  สับปะรด
  มักกะโรนี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile