วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง มีน้ำตาลมาก ในช่วงวัยรุ่นจะส่งผลต่อสุขภาพในวัยผู้ใหญ่หรือไม่ เพราะอะไร
  ส่งผล เพราะสุขภาพจะไม่ดีตั้งแต่วัยรุ่น
  ส่งผล เพราะเป็นการสะสมความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
  ไม่ส่งผล เพราะร่างกายของวัยรุ่นจะขับไขมันและน้ำตาลได้ดี
  ไม่ส่งผล เพราะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ไขมันและน้ำตาลจะสลายหมดแล้ว
2. กิจกรรมใดที่ควรปฏิบัติก่อนเข้านอนเป็นประจำ
  ดื่มนม
  สวดมนต์
  ทบทวนภารกิจ
  ฟังเพลง ดูโทรทัศน์
3. การดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนข้อใดเหมาะสมที่สุด
  ทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ
  ทำเวรห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ
  ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน
  ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
4. การปฏิบัติตามข้อใดถือว่าดีที่สุด
  กายนำจิต
  จิตนำกาย
  จิตวิญญาณนำกายและจิต
  กายนำจิตวิญญาณและจิต
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตราใดที่กล่าวถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบุคคล
  มาตรา ๔๖
  มาตรา ๕๖
  มาตรา ๖๙
  มาตรา ๗๙
6. การใช้กลไกป้องกันทางจิตข้อใดเหมาะสมที่สุด
  การโยนความผิดออกจากตนเอง
  การเก็บกดความคิดและความรู้สึก
  การสร้างจินตนาการเพื่อชดเชยความผิดหวัง
  การใช้สติปัญญาหลีกเลี่ยงต่อเหตุการณ์ที่ไม่ดี
7. กิจกรรมใดในชีวิตประจำวันใช้เวลามากที่สุด
  นอน
  ทำงาน
  ทำภารกิจส่วนตัว
  การพูดคุยกับคนอื่น
8. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรงดอาหารข้อใด
  ขนมปัง
  น้ำอัดลม
  สับปะรด
  มักกะโรนี
9. การอาบน้ำ แปรงฟัน ตัดเล็บ และสระผม จัดอยู่ในอนามัยเจริญพันธุ์ข้อใด
  อนามัยชุมชน
  อนามัยครอบครัว
  อนามัยส่วนบุคคล
  อนามัยการเจริญพันธุ์
10. เมื่อปวดศีรษะ ตัวร้อน ก็ไปซื้อยามารับประทาน เป็นพฤติกรรมสุขภาพใด
  พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย
  พฤติกรรมการป้องกันโรค
  พฤติกรรมหลังการตรวจรักษาโรค
  การประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรค
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile