วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตราใดที่กล่าวถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของบุคคล
  มาตรา ๔๖
  มาตรา ๕๖
  มาตรา ๖๙
  มาตรา ๗๙
2. อาหารทางจิตและจิตวิญญาณ หมายถึงอะไร
  การพักผ่อน
  อาหารหลัก ๕ หมู่
  ศาสนาและพระธรรม
  กิจกรรมนันทนาการทุกประเภท
3. การวางฝ่ามือทั้งสองบนโต๊ะ แขนเหยียดตรง งอขาทั้งสองข้างขึ้นด้านหลัง ยุบแขนลง และดันขึ้นจนแขนเหยียดตรงโดยเข่าไม่ถูกพื้น ต้องทำให้ได้กี่ครั้งจึงจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
  ชายทำได้ ๔ ครั้ง หญิงทำได้ ๒ ครั้ง
  ชายทำได้ ๕ ครั้ง หญิงทำได้ ๓ ครั้ง
  ชายทำได้ ๑๐ ครั้ง หญิงทำได้ ๕ ครั้ง
  ชายทำได้ ๑๒ ครั้ง หญิงทำได้ ๖ ครั้ง
4. โรคใดต่อไปนี้สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
  โรคหัด
  โรคไข้จับสั่น
  โรคเบาหวาน
  โรคมือ เท้า ปากเปื่อย
5. กิจกรรมใดที่ควรปฏิบัติก่อนเข้านอนเป็นประจำ
  ดื่มนม
  สวดมนต์
  ทบทวนภารกิจ
  ฟังเพลง ดูโทรทัศน์
6. การใช้กลไกป้องกันทางจิตข้อใดเหมาะสมที่สุด
  การโยนความผิดออกจากตนเอง
  การเก็บกดความคิดและความรู้สึก
  การสร้างจินตนาการเพื่อชดเชยความผิดหวัง
  การใช้สติปัญญาหลีกเลี่ยงต่อเหตุการณ์ที่ไม่ดี
7. การไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา จัดว่าเป็นการดูแลสุขภาพตนเองตามข้อใด
  การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วย
  การดูแลสุขภาพตนเองตามระยะพัฒนาการ
  มีความสามารถในการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง
  การดูแลสุขภาพตนเองเมื่ออยู่ในสภาวะสุขภาพที่ดี
8. การปฏิบัติตามข้อใดถือว่าดีที่สุด
  กายนำจิต
  จิตนำกาย
  จิตวิญญาณนำกายและจิต
  กายนำจิตวิญญาณและจิต
9. การอาบน้ำ แปรงฟัน ตัดเล็บ และสระผม จัดอยู่ในอนามัยเจริญพันธุ์ข้อใด
  อนามัยชุมชน
  อนามัยครอบครัว
  อนามัยส่วนบุคคล
  อนามัยการเจริญพันธุ์
10. เมื่อปวดศีรษะ ตัวร้อน ก็ไปซื้อยามารับประทาน เป็นพฤติกรรมสุขภาพใด
  พฤติกรรมเมื่อเจ็บป่วย
  พฤติกรรมการป้องกันโรค
  พฤติกรรมหลังการตรวจรักษาโรค
  การประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรค
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile