Fuction Excel 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หากต้องการให้แปลงค่าจำนวนเงินตัวเลข ให้เป็นคำอ่านตัวอักษรจะต้องใช้ฟังก์ชั่นใด
  SUMIF
  TEXT
  BAHTTEXT
  BAHTONLY
2. ข้อใดเป็นฟังก์ชัน SUM ที่ใช้ได้
  /Sum(C3:C6)
  @Sum(C3:C6)
  +Sum(C3:C6)
  =Sum(C3:C6)
3. ฟังก์ชัน VLOOKUP ใช้สำหรับทำอะไร
  ให้ค่าข้อมูลเป็นวันที่ปัจจุบัน
  จัดเรียงข้อมูลให้อยู่ในแนวตั้ง
  เปลี่ยนแปลงข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
  ค้นหาข้อมูลที่ต้องการในตารางข้อมูลที่กำหนด
4. =IF(B3>=3000,B3*5,B3*2) หมายความว่าอย่างไร
  ถ้าเซลล์ใน B3 มากกว่าหรือเท่ากับ 3000 ให้นำเซลล์ B3 คูณด้วย 5 ถ้าไม่ใช่ให้คูณด้วย 2
  ถ้าเซลล์ใน B3 มากกว่าหรือเท่ากับ 3000 ให้นำเซลล์ B3 คูณด้วย 2 ถ้าไม่ใช่ให้คูณด้วย 5
  ถ้าเซลล์ใน B3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3000 ให้นำเซลล์ B3 คูณด้วย 5 ถ้าไม่ใช่ให้คูณด้วย 2
  ถ้าเซลล์ใน B3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3000 ให้นำเซลล์ B3 คูณด้วย 2 ถ้าไม่ใช่ให้คูณด้วย 5
5. >= จะใช้ในฟังก์ชั่นใด
  AVAERAGEIF
  HLOOKUP
  VLOOKUP
  IF
6. หากมีเงื่อนไขหลายๆ ในการกำหนด จะต้องใช้ฟังก์ชั่นใดมาใช้
  COUNTIF
  DATEDIF
  VLOOKUP
  IF
7. หากต้องการนับจำนวนสินค้าที่ส่งในแต่ละวัน จะต้องใช้ฟังก์ชั่นใด
  IF
  SUM
  COUNT
  SMALL
8. หากต้องการหาระยะเวลาในการทำงานจะต้องใช้ฟังก์ชั่นใด
  DATEDIF
  DATETIME
  TODAY
  TIME
9. ข้อใดมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน =AVERAGE(B3:B7)
  =b3+b4+b5+b6+b7/5
  =(b3+b4+b5+b6+b7)/5
  =SUM(B3:B7)/5
  สามารถใช้ได้ทั้งข้อ ข และข้อ ค
10. หากต้องการหาค่าเฉลี่ย จะต้องใช้ฟังก์ชั่นใด
  COUNTIF
  COUNT
  AVERAGE
  IF
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile