Fuction Excel 1

,สูตร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 70% เป็นรูปแบบการคำณวนแบบใด
  สูตรที่ใช้ในการเชื่อมข้อความ
  สูตรที่ใช้ในการอ้างอิง
  สูตรที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
  สูตรที่ใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์
2. หากต้องการนำข้อความหลายๆ ข้อความมารวมกัน จะต้องทำอย่างไร
  เอามาบวกรวมกัน
  ใช้เครื่องหมาย & ในการเชื่อมต่อกัน
  copy มารวมกัน
  ใส่เครื่องหมาย @
3. ข้อใดคือฟังก์ชันในการหาผลรวม
  SUM
  COUNT
  IF
  DATE
4. ฟังก์ชั่นใดต่อไปนี้ เป็นฟังก์ชั่นช่วยในการทำงานกับข้อความ
  IF
  VLOOKUP
  LEFT
  HLOOKUP
5. หากมีเงื่อนไขหลายๆ ในการกำหนด จะต้องใช้ฟังก์ชั่นใดมาใช้
  COUNTIF
  DATEDIF
  VLOOKUP
  IF
6. วิธีการพิมพ์สูตรในการคำนวณในข้อใดที่ไม่สามารถใช้ในการคำนวณได้
  =a2+a3
  =A2&A3
  A2+A3
  =a2*A3
7. ฟังก์ชั่น HLOOKUP ใช้สำหรับทำอะไร
  เปรียบเทียบเงื่อนไข
  หาระยะเวลาในการทำงาน
  ค้นหาข้อมูลในตารางแนวแถว
  ค้นหาข้อมูลในตารางแนวคอลัมภ์
8. ข้อใดคือฟังก์ชันในการหาค่าต่ำสุด
  SUM
  Max
  Average
  Min
9. ข้อใดมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน =AVERAGE(B3:B7)
  =b3+b4+b5+b6+b7/5
  =(b3+b4+b5+b6+b7)/5
  =SUM(B3:B7)/5
  สามารถใช้ได้ทั้งข้อ ข และข้อ ค
10. =IF(B3>=3000,B3*5,B3*2) หมายความว่าอย่างไร
  ถ้าเซลล์ใน B3 มากกว่าหรือเท่ากับ 3000 ให้นำเซลล์ B3 คูณด้วย 5 ถ้าไม่ใช่ให้คูณด้วย 2
  ถ้าเซลล์ใน B3 มากกว่าหรือเท่ากับ 3000 ให้นำเซลล์ B3 คูณด้วย 2 ถ้าไม่ใช่ให้คูณด้วย 5
  ถ้าเซลล์ใน B3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3000 ให้นำเซลล์ B3 คูณด้วย 5 ถ้าไม่ใช่ให้คูณด้วย 2
  ถ้าเซลล์ใน B3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3000 ให้นำเซลล์ B3 คูณด้วย 2 ถ้าไม่ใช่ให้คูณด้วย 5
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile