แนวข้อสอบ ภาษาญี่ปุ่น ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 山田: このふくろをもらってもいいですか。ゲン :� いいですが、そのふくろ _____ よ。
  がやぶっています
  はやぶってあります
  がやぶれてあります
  はやぶれています
2. このコップは _____ね。他のコップに_____ 。
  われています、 変えていただけませんか
  わっています、 変えてくださいませんか
  われてあります、 変えませんか
  わってあります、 変えてもいいですか
3. 2008 年にペキン _____ オリンピッが _____。
  に、開きました
  で、開かれました
  に、ありました
  で、開けました
4. 会議は4 時 _____ 終わります _____ 、待っていてください。
  までに、 から
  に、 が
  まで、 ので
  から、 し
5. お母さん: その本はどうしたの? 子ども : 今日、学校で先生に _____。 お母さん : 先生はいいものを _____。
  いただきました、くださった
  もらいました、あげたのね
  くださいました、いただいたのね
  くださいました、くれたのね
6. わたしは母 _____ 日本へりゅう学 _____。
  に、させてもらいました
  に、させられました
  を、させました
  に、されてくれました
7. 田中: 何をそうだんしているんですか。 アン : 夏休みにどこへ _____、��������� そうだんしているんです。 田中 : いいですね。わたしもぜひ _____。
  行きますか、おしえて下さい
  行くのか、さんかします
  行くかどうか、行きたいです
  行くか、そうだんしているんです
8. この車は _____ 安いし、_____ 人気もあります。
  形もいいし、それに
  形もよくて、それで
  形もいいから、そして
  形もいいのに、その上
9. あき子さんはわたしの妹 _____ 人形を�_____ 。
  で、もらいました
  へ、あげました
  から、やりました
  に、くれました
10. 中川: 明日のパーティーにさんかしますか?オイ: 頭がいたいので、 _____ 明日のパーティーには _____。
  きっと、行かないでしょう
  もしかしたら、行けないかもしれません
  もしかしたら、行くでしょう
  たぶん、行くと思います
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile