Choose the correct group of theses words.

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Choose the correct group of words.spaghetti
  Food
  Drink
  Date
  Country
2. Choose the correct group of words.custard
  Food
  Drink
  Date
  Country
3. Choose the correct group of words.projector
  Food
  Drink
  Date
  Technology
4. Choose the correct group of words.durian
  Food
  Drink
  Date
  Country
5. Choose the correct group of words.snack
  Food
  Drink
  Date
  Country
6. Choose the correct group of words.Russia
  Food
  Drink
  Date
  Country
7. Choose the correct group of words.rambutan
  Food
  Drink
  Date
  Country
8. Choose the correct group of words.tenth
  Food
  Drink
  Date
  Country
9. Choose the correct group of words.sausage
  Food
  Drink
  Date
  Country
10. Choose the correct group of words.Saturday
  Food
  Drink
  Date
  Country
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile