สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก
1. เรื่องใดที่ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีความเชื่อร่วมกัน
  อาตมัน
  พรหมลิขิต
  สังสารวัฏ
  การกลับชาติมาเกิด
2. ข้อใดไม่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  นาย ข ซื้อจีวรไปถวายพระ
  นาย ค นำผลไม้ไปแลกข้าวของนาย ง
  นาย ก ปลูกพืชผักสวนครัวหลังบ้าน
  นาย จ ให้อุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนยากจน
3. การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไร
  เพื่อให้เป็นผู้ประกาศศาสนา
  เพื่อช่วยเหลือผู้มีความทุกข์
  ทุกยุคทุกสมัยย่อมมีศาสดาเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
  มนุษย์มีศักยภาพสามารถรู้ความจริงของธรรมชาติได้
4. ถ้าดุลการค้าและดุลบริการขาดดุล แต่ดุลการชำระเงินเกิดดุล ข้อใดถูกต้อง
  เงินตราต่างประเทศไหลออกมากขึ้น
  ทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
  บัญชีเดินสะพัดและบัญชีเงินบริจาคเกินดุล
  ยอดรวมทางด้านเดบิตในบัญชีเดินสะพัดและบัญชีทุนสูงกว่ายอดรวมทางด้านเครดิตของบัญชีทั้งสอง
5. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  การไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
  การไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นิกายซุนนีในศาสนาอิสลามถือว่าข้อใดสำคัญที่สุด
  อาลีบุตรเขยของพระมุฮัมมัด
  การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำสอน
  พระอัลลอฮฺองค์เดียว
  การประกอบพิธีกรรม
7. เส้นอุปสงค์ต่อสินค้าจะบอกให้รู้สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  ราคาสูงสุดที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายสำหรับสินค้าแต่ละหน่วย
  จำนวนสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อได้จากเงินทั้งหมดที่มีอยู่
  จำนวนเงินที่ผู้บริโภคต้องจ่ายสำหรับการซื้อสินค้าแต่ละหน่วย
  ความพอใจสูงสุดที่ผู้บริโภคได้รับจากสินค้าแต่ละหน่วย
8. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล
  อุปทานสินค้ามีแนวโน้มลดลง
  อุปสงค์สินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  อุปทานแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  อุปสงค์แรงงานมีแนวโน้มลดลง
9. สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ คือข้อใด
  ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับจำนวนทรัพยากร
  การที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิของประชากรได้
  การที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรได้
  ความขัดแย้งในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
10. ตามกฎของอุปสงค์ ข้อใดคือปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผ้าไหมไทยของนางสาวฟ้า
  ราคาผ้าไหมไทย
  รายได้ของนางสาวฟ้า
  ความนิยมของสังคมที่มีต่อผ้าไหมไทย
  ความพอใจในผ้าไหมไทยมากกว่าผ้าชนิดอื่น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile