สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตามกฎของอุปสงค์ ข้อใดคือปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผ้าไหมไทยของนางสาวฟ้า
  ราคาผ้าไหมไทย
  รายได้ของนางสาวฟ้า
  ความนิยมของสังคมที่มีต่อผ้าไหมไทย
  ความพอใจในผ้าไหมไทยมากกว่าผ้าชนิดอื่น
2. ถ้ารายได้จากการลงทุนในต่างประเทศของคนไทยน้อยกว่ารายได้ของชาวต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย จะเกิดผลอย่างไร
  ประเทศไทยจะมี GDP ลดลง
  ประเทศไทยจะมี GDP สูงกว่า GNP
  ประเทศไทยจะมีการลงทุนในประเทศสูงขึ้น
  ประเทศไทยจะมีดุลบัญชีทุนสูงกว่าดุลบัญชีเดินสะพัด
3. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  การไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
  การไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บาปกำเนิดในศาสนาคริสต์ หมายถึงอะไร
  ชาติก่อนทำบาปไว้ ชาตินี้จึงรับผลกรรม
  พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมา
  ทุกคนเกิดมาก็มีบาปแล้ว เพราะทุกคนมีกิเลส
  บรรพบุรุษของเราทำพฤติกรรมมไม่ดีไว้ เราจึงได้รับผลไปด้วย
5. สำนวนข้อใดตรงกับความหมายของสัมมาทิฐิ
  ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
  คนดีตกน้ำไม่ไหล
  สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ
  คนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด
6. ถ้าดุลการค้าและดุลบริการขาดดุล แต่ดุลการชำระเงินเกิดดุล ข้อใดถูกต้อง
  เงินตราต่างประเทศไหลออกมากขึ้น
  ทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
  บัญชีเดินสะพัดและบัญชีเงินบริจาคเกินดุล
  ยอดรวมทางด้านเดบิตในบัญชีเดินสะพัดและบัญชีทุนสูงกว่ายอดรวมทางด้านเครดิตของบัญชีทั้งสอง
7. พืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด 4 ชนิดของประเทศไทยคือข้อใด
  ข้าว ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง
  ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย
  อ้อย ข้าวโพด ยางพารา ข้าว
  มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว ยางพารา
8. ถ้าซื้อเส้นไหมมูลค่า 10,000 บาท มาทอเป็นผ้าไหมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการทอ 2,000 บาท ทำให้ได้ผ้าไหมมูลค่า 15,000 บาท มูลค่าเพิ่มของการผลิตผ้าไหมคือข้อใด
  2,000 บาท
  3,000 บาท
  5,000 บาท
  7,000 บาท
9. ถ้ารายได้จากการลงทุนในต่างประเทศของคนไทยน้อยกว่ารายได้ของชาวต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย จะเกิดผลอย่างไร
  การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น
  ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
  อำนาจซื้อของเงิน 1 หน่วยลดลง
  ลูกหนี้ที่ทำสัญญากู้เงินระยะยาวจะเสียเปรียบเจ้าหนี้
10. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล
  อุปทานสินค้ามีแนวโน้มลดลง
  อุปสงค์สินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  อุปทานแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
  อุปสงค์แรงงานมีแนวโน้มลดลง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile