สอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  การไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
  การไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เสื่อมโทรม
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การตัดสินใจเลือกซื้อตู้เย็นแทนการไปเที่ยวถือเป็นการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ เพราะเหตุใด
  ผู้บริโภคมีเงินจำนวนจำกัด
  ตู้เย็นเป็นของใช้ที่จำเป็นสำหรับครอบครัว
  การไปเที่ยวเป็นการใช้เงินที่ไม่เกิดประโยชน์
  ตู้เย็นใช้งานได้นานหลายปีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
3. โรงงานฟอกหนังแห่งหนึ่งก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน รัฐจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อสวัสดิการที่ดีของสังคม
  สั่งปรับโรงงานเท่ากับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคม
  สั่งปิดโรงงานอย่างถาวร แม้จะทำให้มีคนว่างงานเพิ่มขึ้นบ้างก็ตาม
  ปล่อยให้โรงงานทำการผลิตต่อไปโดยรัฐช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
  สั่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อให้โรงงานติดตั้งเครื่องกรองอากาศก่อนจึงจะให้ทำการผลิตต่อไปได้
4. ถ้ารายได้จากการลงทุนในต่างประเทศของคนไทยน้อยกว่ารายได้ของชาวต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย จะเกิดผลอย่างไร
  ประเทศไทยจะมี GDP ลดลง
  ประเทศไทยจะมี GDP สูงกว่า GNP
  ประเทศไทยจะมีการลงทุนในประเทศสูงขึ้น
  ประเทศไทยจะมีดุลบัญชีทุนสูงกว่าดุลบัญชีเดินสะพัด
5. การศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคจะทำให้บุคคลมีความรู้ในเรื่องใด
  การผลิตโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุด
  การอธิบายสาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อได้
  การเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตที่จะทำให้ได้กำไรสูงสุด
6. ข้อใดไม่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
  นาย ข ซื้อจีวรไปถวายพระ
  นาย ค นำผลไม้ไปแลกข้าวของนาย ง
  นาย ก ปลูกพืชผักสวนครัวหลังบ้าน
  นาย จ ให้อุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนยากจน
7. ถ้ารายได้จากการลงทุนในต่างประเทศของคนไทยน้อยกว่ารายได้ของชาวต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย จะเกิดผลอย่างไร
  การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น
  ค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น
  อำนาจซื้อของเงิน 1 หน่วยลดลง
  ลูกหนี้ที่ทำสัญญากู้เงินระยะยาวจะเสียเปรียบเจ้าหนี้
8. ตามกฎของอุปสงค์ ข้อใดคือปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผ้าไหมไทยของนางสาวฟ้า
  ราคาผ้าไหมไทย
  รายได้ของนางสาวฟ้า
  ความนิยมของสังคมที่มีต่อผ้าไหมไทย
  ความพอใจในผ้าไหมไทยมากกว่าผ้าชนิดอื่น
9. ถ้าดุลการค้าและดุลบริการขาดดุล แต่ดุลการชำระเงินเกิดดุล ข้อใดถูกต้อง
  เงินตราต่างประเทศไหลออกมากขึ้น
  ทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
  บัญชีเดินสะพัดและบัญชีเงินบริจาคเกินดุล
  ยอดรวมทางด้านเดบิตในบัญชีเดินสะพัดและบัญชีทุนสูงกว่ายอดรวมทางด้านเครดิตของบัญชีทั้งสอง
10. ถ้าซื้อเส้นไหมมูลค่า 10,000 บาท มาทอเป็นผ้าไหมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการทอ 2,000 บาท ทำให้ได้ผ้าไหมมูลค่า 15,000 บาท มูลค่าเพิ่มของการผลิตผ้าไหมคือข้อใด
  2,000 บาท
  3,000 บาท
  5,000 บาท
  7,000 บาท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile