แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุทัยอย่างไร
  ให้ละทิ้ง
  ให้นำมาปฏิบัติ
  ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
  ให้นำมาใช้ในการแก้ปัญหา
2. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นถึงความสำคัญของปัญญา เพราะเหตุผลในข้อใด
  ทำให้มีอาชีพที่มั่นคง
  ทำให้มีทรัพย์สินมาก
  ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น
  ทำให้รู้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากทุกข์ด้วยเหตุและผล
3. บุคคลใดต่อไปนี้ทำบุญแบบอามิสทาน
  วิหคให้อภัยเพื่อนที่ทำหนังสือของตนหาย
  สกุณาติวหนังสือให้เพื่อนก่อนสอบ
  ปักษีบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  ปักษาหมั่นไปถามพระอาจารย์เกี่ยวกับพระธรรมะที่ตนสงสัย
4. หลักปฏิบัติ 5 ประการ ของศาสนาอิสลามข้อใด ที่มุสลิมอาจเลือกกระทำในลำดับสุดท้าย โดยรอให้มีความพร้อมทั้งด้านสุขภาพและทุนทรัพย์ก่อน
  การละหมาด
  การถือศีลอด
  การบริจาคซะกาต
  การประกอบพิธีฮัจญ์
5. บุโรพุทโธที่ตั้งอยู่บนเกาะชวา สะท้อนข้อมูลตามข้อใด
  พระพุทธเจ้าทรงเคยเสด็จมาประทับที่เกาะชวา
  ในอดีตพระพุทธศาสนาบนเกาะชวาเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
  พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางมาสร้างพุทธสถานที่ใหญ่โตบนเกาะชวา
  พระสมณทูตจากชมพูทวีปมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรกในสุวรรณภูมิ
6. การอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนหลายศาสนาอย่างสงบสุขควรเริ่มต้นอย่างไร
  เข้าร่วมศาสนพิธีของทุกศาสนา
  เข้าใจความแตกต่างของแต่ละศาสนา
  เปรียบเทียบหลักธรรมของแต่ละศาสนา
  พัฒนาแนวทางการรวมแต่ละศาสนาเข้าด้วยกัน
7. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หลักความเชื่อหรือหลักปฏิบัติของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก
  สัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนที่มีพระเยซูคริสต์ถูกตรึง
  องค์ประมุขของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิกทั่วโลก คือ พระสันตะปาปา
  ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 2 พิธี คือ พิธีศีลล้างบาปและพิธีศีลมหาสนิท
  ยกย่องพระนางมารีอาและยกย่องผู้ทำความดีให้แก่ศาสนาเป็น “นักบุญ”
8. พิธีรับศีลในข้อใดของคริสต์ศาสนาที่เป็นการยืนยันถึงการนับถือคริสต์ศาสนา
  ศีลกำลัง
  ศีลล้างบาป
  ศีลอภัยบาป
  ศีลมหาสนิท
9. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับการประพฤติทางกายที่ดีตามหลักกุศลกรรมบถ 10
  ประภาปล่อยให้ยุงกัดเพราะการฆ่าสัตว์นั้นเป็นบาป
  สมภพลงโทษสุนัขโดยไม่ให้อาหารและน้ำเป็นเวลา 3 วัน
  กมลซื้อโทรศัพท์มือสองต่อจากเพื่อนที่ขโมยมาเพราะราคาถูก
  สินสมุทรเก็บเงินได้จากสนามเด็กเล่นจึงนำไปคืนครูประจำชั้น
10. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
  เง็กตื่นมาตักบาตรแต่เช้าตรู่
  เม้งชวนเพื่อนๆ ไปเวียนเทียนที่วัดตอนค่ำ
  เกียวไปฟังพระเทศน์เรื่องโอวาทปาฏิโมกข์
  กิมไปถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ที่วัด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile