แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การกระทำในข้อใดเป็นวิธีการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม
  สมหญิงอุทิศร่างกายให้แก่สภากาชาดเพื่อการศึกษาวิจัยก่อนเสียชีวิต
  สมชายขยันทำงานเพื่อสร้างทรัพย์สมบัติให้ได้มากที่สุด
  สมโชคเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเพื่อสร้างความสุขให้กับตนเอง
  สมทรงไม่กระทำการอันใดที่เป็นการสร้างภาระให้กับตนเองและผู้อื่น
2. พิธีรับศีลในข้อใดของคริสต์ศาสนาที่เป็นการยืนยันถึงการนับถือคริสต์ศาสนา
  ศีลกำลัง
  ศีลล้างบาป
  ศีลอภัยบาป
  ศีลมหาสนิท
3. บุคคลที่มีส่วนสำคัญทำให้อุปติสสะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือใคร
  พระอัสสชิ
  โกณฑัญญะ
  พระมหากัสสปะ
  พระโมคคัลลานะ
4. หลักปฏิบัติ 5 ประการ ของศาสนาอิสลามข้อใด ที่มุสลิมอาจเลือกกระทำในลำดับสุดท้าย โดยรอให้มีความพร้อมทั้งด้านสุขภาพและทุนทรัพย์ก่อน
  การละหมาด
  การถือศีลอด
  การบริจาคซะกาต
  การประกอบพิธีฮัจญ์
5. วิธีถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล มีการปฏิบัติกันอย่างไร
  จารึกลงในใบลาน
  จารึกลงในศิลาจารึก
  ท่องจำด้วยปากเปล่า
  ท่องจำและบันทึกลงในใบลาน
6. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นถึงความสำคัญของปัญญา เพราะเหตุผลในข้อใด
  ทำให้มีอาชีพที่มั่นคง
  ทำให้มีทรัพย์สินมาก
  ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น
  ทำให้รู้วิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากทุกข์ด้วยเหตุและผล
7. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง
  วันมาฆบูชา – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
  วันวิสาขบูชา – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
  วันอัฏฐมีบูชา – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
  วันอาสาฬหบูชา – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
8. การตักบาตรเทโวโรหณะสอดคล้องกับเหตุการณ์ตอนใดในพุทธประวัติ
  มารผจญ
  ปรินิพพาน
  ลงจากเทวโลก
  รับข้าวมธุปายาส
9. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ หลักความเชื่อหรือหลักปฏิบัติของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก
  สัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนที่มีพระเยซูคริสต์ถูกตรึง
  องค์ประมุขของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิกทั่วโลก คือ พระสันตะปาปา
  ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ 2 พิธี คือ พิธีศีลล้างบาปและพิธีศีลมหาสนิท
  ยกย่องพระนางมารีอาและยกย่องผู้ทำความดีให้แก่ศาสนาเป็น “นักบุญ”
10. ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทย สามารถมีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างไร
  บวชเณรหรือบวชชีพราหมณ์
  เป็นอาสาสมัครออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  พิมพ์เผยแผ่ตำราทางพระพุทธศาสนาให้หลากหลายภาษา
  ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้ถ่องแท้และนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile