แนวสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ทุกครั้งที่ลักขณาได้ยินเพื่อนต่างห้องนิทาว่าร้ายเพื่อนสนิทของตน เธอจะเข้าไปพูดแก้ต่าง ชี้แจงความจริง ให้แก่เพื่อนของเธอ จากพฤติกรรมของลักขณา จัดว่าเป็นลักษณะของมิตรประเภทใด
  มิตรมีน้ำใจ
  มิตรอุปการะ
  มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข
  มิตรแนะนำประโยชน์
2. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
  เง็กตื่นมาตักบาตรแต่เช้าตรู่
  เม้งชวนเพื่อนๆ ไปเวียนเทียนที่วัดตอนค่ำ
  เกียวไปฟังพระเทศน์เรื่องโอวาทปาฏิโมกข์
  กิมไปถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ที่วัด
3. เหตุการณ์ใดเป็นจุดเริ่มต้นนับศักราชอิสลาม หรือที่เรียกว่า “ฮิจเราะฮ์ศักราช”
  ศาสดามุฮัมมัดประสูติ
  ศาสดามุฮัมมัดสิ้นพระชนม์
  ศาสดามุฮัมมัดอพยพไปเมืองมะดีนะฮ์
  ศาสดามุฮัมมัดได้รับโองการจากอัลออฮ์
4. การตักบาตรเทโวโรหณะสอดคล้องกับเหตุการณ์ตอนใดในพุทธประวัติ
  มารผจญ
  ปรินิพพาน
  ลงจากเทวโลก
  รับข้าวมธุปายาส
5. วิธีถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล มีการปฏิบัติกันอย่างไร
  จารึกลงในใบลาน
  จารึกลงในศิลาจารึก
  ท่องจำด้วยปากเปล่า
  ท่องจำและบันทึกลงในใบลาน
6. หลักปฏิบัติ 5 ประการ ของศาสนาอิสลามข้อใด ที่มุสลิมอาจเลือกกระทำในลำดับสุดท้าย โดยรอให้มีความพร้อมทั้งด้านสุขภาพและทุนทรัพย์ก่อน
  การละหมาด
  การถือศีลอด
  การบริจาคซะกาต
  การประกอบพิธีฮัจญ์
7. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับสมุทัยอย่างไร
  ให้ละทิ้ง
  ให้นำมาปฏิบัติ
  ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
  ให้นำมาใช้ในการแก้ปัญหา
8. ในฐานะที่นักเรียนเป็นคนไทย สามารถมีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างไร
  บวชเณรหรือบวชชีพราหมณ์
  เป็นอาสาสมัครออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  พิมพ์เผยแผ่ตำราทางพระพุทธศาสนาให้หลากหลายภาษา
  ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้ถ่องแท้และนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
9. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์กันได้ถูกต้อง
  วันมาฆบูชา – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
  วันวิสาขบูชา – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
  วันอัฏฐมีบูชา – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
  วันอาสาฬหบูชา – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
10. บุโรพุทโธที่ตั้งอยู่บนเกาะชวา สะท้อนข้อมูลตามข้อใด
  พระพุทธเจ้าทรงเคยเสด็จมาประทับที่เกาะชวา
  ในอดีตพระพุทธศาสนาบนเกาะชวาเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก
  พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางมาสร้างพุทธสถานที่ใหญ่โตบนเกาะชวา
  พระสมณทูตจากชมพูทวีปมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรกในสุวรรณภูมิ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile