เรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. มุม กขค มีขนาด 138 องศา เมื่อแบ่งครึ่งมุม กขค มุมที่แบ่งจะเป็นมุมชนิดใด
  มุมแหลม
  มุมฉาก
  มุมป้าน
  มุมกลับ
2. 2 เท่าของมุมฉากรวมกับ 45 องศา จะเป็นมุมชนิดใด
  มุมฉาก
  มุมกลับ
  มุมป้าน
  มุมตรง
3. เส้นตรง CD ยาว 12 เซนติเมตร ต้องการแบ่งเส้นตรงออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน โดยการใช้วงเวียนจะต้องปฏิบัติตามข้อใด
  แบ่งเส้นตรงออกเป็น 2 ส่วน เท่าๆ กันก่อน
  แบ่งเส้นตรงออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน พร้อมๆ กัน
  กางวงเวียนมีขนาดเท่ากันทุกครั้ง
  กางวงเวียนทุกครั้งไม่เท่ากัน
4. เครื่องมือในข้อใดใช้ในการสร้างมุมได้ดีที่สุด
  ไม้บรรทัด ไม้ฉาก
  ไม้ฉาก วงเวียน
  ไม้ฉาก ไม้โพรแทรกเตอร์
  ไม้โพรแทรกเตอร์ วงเวียน
5. มุมข้อใด เมื่อแบ่งครึ่งมุมแล้ว จะไม่เป็นมุมแหลม
  มุมฉาก
  มุมแหลม
  มุมป้าน
  มุมกลับ
6. ข้อใดหมายถึงมุมที่มีขนาดเท่ากัน
  มีชื่อมุมเหมือนกัน
  มีขนาดองศาของมุมเท่ากัน
  มีแขนของมุมยาวเท่ากัน
  มีการวางมุมเหมือนกัน
7. มุมฉากหนึ่งมุมสามารถแบ่งเป็นมุมซึ่งมีขนาด 5 องศา ได้กี่มุม
  14 มุม
  16 มุม
  18 มุม
  20 มุม
8. รูปสี่เหลี่ยมข้อใดที่มีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันทั้ง 2 เส้น
  รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว, รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน, รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว, รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
9. รูปสี่เหลี่ยมข้อใดที่เส้นทแยงมุมแต่ละเส้นตัดกันไม่เป็นมุมฉาก
  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
10. มุมตรงหนึ่งมุม แบ่งเป็นมุมแหลมขนาด 35 องศา มุมที่เหลือจะเป็นมุมอะไรและมีขนาดกี่องศา
  มุมแหลม มีขนาด 65 องศา
  มุมแหลม มีขนาด 95 องศา
  มุมฉาก มีขนาด 90 องศา
  มุมป้าน มีขนาด 145 องศา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile