สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันจากกระแสเลือดและสารคัดหลั่ง
  แอนติบอดี
  ลิมโพไซต์ชนิดที
  ลิมโพไซต์ชนิดบี
  เซลล์พลาสม่า
2. ข้อใดเป็นลักษณะและหน้าที่ของเซลล์เอ็นเคในระบบภูมิคุ้มกัน
  เป็นเซลล์กลุ่มลิมโพไซต์ ทำหน้าที่ทำลายเซลล์มะเร็งและเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส
  เป็นเซลล์ที่สร้างมาจากไขกระดูก ทำหน้าที่กลืนกินเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งแปลกปลอม
  เป็นเซลล์ที่มาสะสมที่ตับ ช่วยในการย่อยสลายสารโปรตีนของสิ่งแปลกปลอม
  เป็นเซลล์กลุ่มนิวโทรฟิล สะสมอยู่ที่ม้าม ทำหน้าที่ย่อยทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ถูกกลืนกิน
3. เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดใดต่อไปนี้ ที่ไม่มีกรานูล (agranulocyte)
  นิวโทรฟิล
  อีโอซิโนฟิล
  เบโซฟิล
  ลิมโฟไซต์
4. บริเวณผิวหนังของมนุษย์มีสารชนิดใดที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้
  เลกติน
  เคอราติน
  แทนนิน
  ลิกนิน
5. ส่วนใดของเซลล์ที่ไม่สามารถพบสารพันธุกรรมได้
  ไลโซโซม
  ไมโทคอนเดรีย
  พลาสมิก
  นิวเคลียส
6. เม็ดเลือดขาวชนิดใดที่เมื่อสัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแล้ว จะมีการกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จดจำ (memory cell)
  ลิมโพไซต์ชนิดที
  ลิมโพไซต์ชนิดบี
  โมโนไซต์
  เบโซฟิล
7. หากสารพันุกรรมของ RNA มีลำดับดังนี้ AUCGUCAUCCGGAUUA จะมีการสร้างเป็นสาย cDNA ที่มีลำดับเช่นใด
  UAGCAGUAGGCCUAAU
  TAGCAGTAGGCCTAAT
  AUCGUCAUCCGGAUUA
  AUUAGGCCUACUGCUA
8. อวัยวะใดของร่างกายที่สามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มากขึ้นได้ แม้ว่าจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว
  สมอง
  หัวใจ
  ผิวหนัง
  หัวใจและผิวหนัง
9. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ล่อ ซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างม้ากับลาไม่สามารถสืบพันธุ์ได้
  ตัวอ่อนมีร่างกายไม่ครบส่วนและตายก่อนตลอด
  มีจำนวนของสายโครโมโซมครบคู่ แต่แยกกันไม่ได้
  มีร่างกายที่สร้างอวัยวะสืบพันธุ์ได้ไม่สมบูรณ์
  ไม่สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้
10. คำกล่าวในข้อใดที่ไม่ถุกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  ติดเชื้อด้วยการมีเพศสัมพันธ์และการถ่ายเลือด
  ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง รับเชื้อโรคอื่นๆ ได้ง่าย
  เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเป็นไวรัสที่มีการถ่ายสายพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอ
  เข้าสู่เซลล์โดยตัวรับที่เป็น ซีดี 4 และตัวรับร่วม ได้แก่ ซีเอ็กซีอาร์ 4 และซีเอ็กซีอาร์ 5
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile