วันสำคัญของไทย ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วันที่ 5 ธันวาคม มีความสำคัญอย่างไร
  เป็นวันขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เป็นวันราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า
2. กิจกรรมที่ชาวไทยมักปฏิบัติในเทศกาลสงกรานต์ คือข้อใด
  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
  ปล่อยสัตว์
  ทำบุญตักบาตร
  ถูกทุกข้อ
3. วันพระราชสมภพของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันสำคัญใด
  วันฉัตรมงคล
  วันแม่แห่งชาติ
  วันพืชมงคล
  วันรัฐธรรมนูญ
4. ดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติ คือดอกไม้ชนิดใด
  มะลิ
  กุหลาบ
  พุทธรักษา
  ดาวเรือง
5. เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่คนไทยมีโอกาสได้แสดงออกคุณธรรมข้อใดบ้าง
  ความเมตตากรุณา
  กตัญญูกตเวที
  ความอดทน
  ถูกเฉพาะข้อ 1. และ 2.
6. วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับวันสำคัญข้อใด
  วันพ่อแห่งชาติ
  วันแม่แห่งชาติ
  วันรัฐธรรมนูญ
  วันสงกรานต์
7. วันปีใหม่ไทย หมายถึงวันตามข้อใด
  1 มกราคม
  13 เมษายน
  1 เมษายน
  31 สิงหาคม
8. วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันสำคัญในข้อใด
  วันพ่อแห่งชาติ
  วันแม่แห่งชาติ
  วันรัฐธรรมนูญ
  วันงดสูบบุหรี่โลก
9. วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันสำคัญใด
  วันพ่อแห่งชาติ
  วันแม่แห่งชาติ
  วันรัฐธรรมนูญ
  วันสงกรานต์
10. วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี
  13 เมษายน
  12 สิงหาคม
  1 มกราคม
  31 ธันวาคม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile