วันสำคัญของไทย ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วันปีใหม่ไทย หมายถึงวันตามข้อใด
  1 มกราคม
  13 เมษายน
  1 เมษายน
  31 สิงหาคม
2. วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี
  13 เมษายน
  12 สิงหาคม
  1 มกราคม
  31 ธันวาคม
3. วันพระราชสมภพของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันสำคัญใด
  วันฉัตรมงคล
  วันแม่แห่งชาติ
  วันพืชมงคล
  วันรัฐธรรมนูญ
4. วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับวันสำคัญข้อใด
  วันพ่อแห่งชาติ
  วันแม่แห่งชาติ
  วันรัฐธรรมนูญ
  วันสงกรานต์
5. วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันสำคัญในข้อใด
  วันพ่อแห่งชาติ
  วันแม่แห่งชาติ
  วันรัฐธรรมนูญ
  วันงดสูบบุหรี่โลก
6. วันที่ 5 ธันวาคม มีความสำคัญอย่างไร
  เป็นวันขึ้นครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เป็นวันราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า
7. ดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติ คือดอกไม้ชนิดใด
  มะลิ
  กุหลาบ
  พุทธรักษา
  ดาวเรือง
8. กิจกรรมที่ชาวไทยมักปฏิบัติในเทศกาลสงกรานต์ คือข้อใด
  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
  ปล่อยสัตว์
  ทำบุญตักบาตร
  ถูกทุกข้อ
9. เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่คนไทยมีโอกาสได้แสดงออกคุณธรรมข้อใดบ้าง
  ความเมตตากรุณา
  กตัญญูกตเวที
  ความอดทน
  ถูกเฉพาะข้อ 1. และ 2.
10. วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันสำคัญใด
  วันพ่อแห่งชาติ
  วันแม่แห่งชาติ
  วันรัฐธรรมนูญ
  วันสงกรานต์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile