วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมิใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา
  พระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์ มาประชุมกันที่ ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร
  พระอรหันต์ทั้งหมดมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
  เป็นวันเพ็ญเดือน 3 ที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
  พระอรหันต์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นบวชให้โดยพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
2. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
  ส้มเช้งไปเวียนเทียนที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ส้มโอตั้งใจทำการบ้าน
  ส้มเปรี้ยวช่วยแม่ทำกับข้าว
  ส้มหวานอ่านหนังสือเตรียมสอบ
3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ได้ชื่อว่า “จาตุรงคสันนิบาต”
  วันอาสาฬหบูชา
  วันมาฆบูชา
  วันเข้าพรรษา
  วันวิสาขบูชา
4. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใดไม่เป็นวันหยุดราชการ
  วันเข้าพรรษา
  วันมาฆบูชา
  วันออกพรรษา
  วันอาสาฬบูชา
5. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก
  วันมาฆบูชา
  วันวิสาขบูชา
  วันเข้าพรรษา
  วันอัฐมีบูชา
6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพิธีทอดผ้าป่า
  พิธีทอดผ้าป่ารื้อฟื้นขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 4
  วัดหนึ่งสามารถจัดให้มีพิธีทอดผ้าป่ากี่ครั้งก็ได้
  เพื่อช่วยลดความยากลำบากของพระสงฆ์ในการแสวงหาจีวร
  มีกำหนดระยะเวลาจำกัดแน่นอน
7. หลักธรรมใดถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
  ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์
  ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  หิริ โอตัปปะ
8. การทอดกฐินนั้นมีกำหนดในช่วงเวลาใด
  ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
  ตั้งแต่วันแรม 15 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
  ตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
  ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
9. วันอัฐมีบูชามีความสำคัญอย่างไร ตรงกับวันใด
  วันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโปรดพระประยูรญาติ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
  วันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาโปรดพระประยูรญาติ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
  วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
  วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
10. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
  วันอาสาฬหบูชา-วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3
  วันอาสาฬหบูชา-พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
  วันวิสาขบูชา-พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน
  วันวิสาขบูชา-อัฐมีบูชา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile