ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Policeman: __________ A man: The tyre blew out.
  What happened?
  How did it happen?
  How can I help you?
  Where are you going?
2. Wittaya is going to take his exam tomorrow. You should say, “__________” to him.
  Cheers!
  I wish you luck.
  How lucky you are!
  Don’t worry about that.
3. Wittaya is going to take his exam tomorrow. You should say, “__________” to him.
  Cheers!
  I wish you luck.
  How lucky you are!
  Don’t worry about that.
4. Paitoon: Will Nipa get out of the hospital soon? Wilai: __________ She looks much better.
  I think so.
  I don’t care.
  Oh! That’s too bad.
  Sorry, I don’t know.
5. Panida: I’m going to marry next week. Sudarat: _________
  Are you sure?
  What a lucky girl you are!
  Who is going to be your husband?
  Congratulations! I’m happy for you.
6. Bancha: I lost my money last night. Wirat: _________
  Really?
  What a pity!
  That’s too bad.
  Don’t mention it.
7. Operator: W.P. Publishing Company, __________ A woman: Yes, could you tell me where your office is?
  Can I help you?
  Who’s speaking?
  Let me help you!
  Nice to hear you.
8. Panida: I’m going to marry next week. Sudarat: _________
  Are you sure?
  What a lucky girl you are!
  Who is going to be your husband?
  Congratulations! I’m happy for you.
9. Operator: W.P. Publishing Company, __________ A woman: Yes, could you tell me where your office is?
  Can I help you?
  Who’s speaking?
  Let me help you!
  Nice to hear you.
10. Operator: W.P. Publishing Company, __________ A woman: Yes, could you tell me where your office is?
  Can I help you?
  Who’s speaking?
  Let me help you!
  Nice to hear you.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile