หน้าที่ของธนาคาร ป.5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกต้องของธนาคารต่อไปนี้
  ธนาคารกรุงไทย-นกวายุภักษ์
  ธนาคารไทยพาณิชย์-ดอกบัวหลวง
  ธนาคารกรุงเทพ-รวงข้าว
  ธนาคารกสิกรไทย-ใบโพธิ์
2. ข้อใดเป็นความหมายของธนาคาร
  เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง
  มีหน้าที่รับฝากเงินจากประชาชน
  นำเงินที่รับฝากนั้นไปให้บริการกู้ยืม
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดเป็นธนาคารเฉพาะกิจ ก. ธนาคารกลาง ข. ธนาคารออมสิน ค. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ง. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  ถูกเฉพาะข้อ ก. ข. และ ค.
  ถูกเฉพาะข้อ ก. ข. และ ง.
  ถูกเฉพาะข้อ ข. ค. และ ง.
  ถูกทุกข้อ
4. เงินฝากออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์คืออะไร
  เงินฝากที่ผู้ฝากสามารถฝากและถอนเงินได้ตามที่ต้องการใช้เงิน
  เงินฝากที่ผู้ฝากสามารถฝากได้จำกัดแต่ถอนเงินได้ตามที่ต้องการใช้เงิน
  เงินฝากที่ผู้ฝากสามารถฝากและถอนเงินได้จำกัด
  เงินฝากที่ผู้ฝากจะถอนเงินได้เมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลง
5. ธนาคารพาณิชย์ไม่มีบทบาทหน้าที่ใดต่อไปนี้
  รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงิน
  บริการโอนเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
  รักษาเสถียรภาพทางการเงินของรัฐบาล
  บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ธนาคารกลาง
  ออกธนบัตรมาใช้ภายในประเทศ
  บริการประชาชนเฉพาะอย่าง
  เป็นนายธนาคารของของรัฐบาล
  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีบทบาทสำคัญอย่างไร
  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  ช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
  ช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อการลงทุนสร้างอาคารสำนักงาน
  ช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้มีอาคาร
8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของธนาคารเมื่อแบ่งตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
  ธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารเฉพาะกิจ
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ธนาคารเอกชน
9. ธนาคารของคนไทยแห่งแรกในประเทศไทยคือธนาคารใดในปัจจุบัน
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ธนาคารออมสิน
  ธนาคารกรุงเทพ
10. นายเอต้องการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ควรใช้บริการจากธนาคารประเภทใด
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ธนาคารพาณิชย์
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ธนาคารอาคารย์สงเคราะห์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile