แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูล
  แผนที่, กล้องวัดระดับ
  กล้องวัดระดับ, ภาพจากดาวเทียม
  แผนที่, ภาพจากดาวเทียม
  ภาพจากดาวเทียม, เครื่องย่อขยายแผนที่
2. ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  การปลูกป่าชายเลน, การสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ในพื้นที่แห้งแล้ง
  การสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ในพื้นที่แห้งแล้ง, การนำกล่องนมที่ดื่มแล้วไปแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้
  การนำกล่องนมที่ดื่มแล้วไปแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้, การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างกว้างขวาง
  การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างกว้างขวาง, การปลูกป่าชายเลน
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นเมริเดียน
  ยาวเท่ากันทุกเส้น, สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก
  สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก, ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร
  ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร, แบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กัน
  แบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กัน, ยาวเท่ากันทุกเส้น
4. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
  การทำนาปี, การทำนาเกลือ
  การทำนาเกลือ, การจุดบั้งไฟ
  การจุดบั้งไฟ, การแห่นางแมว
  การแห่นางแมว, การทำนาปี
5. รูปแบบใดเป็นสถาปัตยกรรมของยุโรปในสมัยกลาง
  Gothic, Baroque
  Baroque, Neo-classic
  Neo-classic, Romanesque
  Romanesque, Gothic
6. เรื่องใดเป็นหลักฐานประเภทตำนาน
  สังคีติยวงศ์, ท้าวแสนปม
  ท้าวแสนปม, มังรายศาสตร์
  มังรายศาสตร์, ไตรภูมิพระร่วง
  ไตรภูมิพระร่วง, สังคีติยวงศ์
7. ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศแบบภูเขาไฟอย่างไร
  ทำนา, ปลูกพืชไร่
  ปลูกพืชไร่, ทำบ่อพลอย
  ทำบ่อพลอย, นำหินภูเขาไฟมาย่อยเป็นวัสดุก่อสร้าง
  นำหินภูเขาไฟมาย่อยเป็นวัสดุก่อสร้าง,ทำนา
8. ข้อใดสอดคล้องกับหลักการ recycle
  การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก, การเลือกตัดต้นไม้ในป่าปลูก
  การเลือกตัดต้นไม้ในป่าปลูก, การบำบัดน้ำเสียก่อนนำมาใช้
  การบำบัดน้ำเสียก่อนนำมาใช้, การนำแกลบไปเป็นส่วนผสมในเชื้อเพลิงพลังงานสูง
  การนำแกลบไปเป็นส่วนผสมในเชื้อเพลิงพลังงานสูง, การเพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก
9. เหตุใดดินอินทรีย์จึงไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
  ระบายน้ำเร็ว เก็บน้ำไม่อยู่, ขาดสารอาหารบางชนิดรุนแรง
  ระบายน้ำเร็ว เก็บน้ำไม่อยู่, มีชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่าครึ่งเมตร
  มีชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่าครึ่งเมตร, เมื่อแห้งมักเกิดไฟป่าและยุบตัวในบางครั้ง
  ขาดสารอาหารบางชนิดรุนแรง, เมื่อแห้งมักเกิดไฟป่าและยุบตัวในบางครั้ง
10. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ไทยขอให้มีการแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริงในเรื่องใด
  สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
  ภาษีอากร
  คนในบังคับต่างชาติ
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile