แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศแบบภูเขาไฟอย่างไร
  ทำนา, ปลูกพืชไร่
  ปลูกพืชไร่, ทำบ่อพลอย
  ทำบ่อพลอย, นำหินภูเขาไฟมาย่อยเป็นวัสดุก่อสร้าง
  นำหินภูเขาไฟมาย่อยเป็นวัสดุก่อสร้าง,ทำนา
2. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  การเริ่มเก็บเงินรัชชูปการ, การเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1
  การเริ่มเก็บเงินรัชชูปการ, การประกาศใช้พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร
  การเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1, การประกาศใช้พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร
  การเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1, การสร้างดุสิตธานีเป็นเมืองประชาธิปไตยจำลอง
3. ใครใช้เครื่องมือหาข้อมูลภูมิคาสตร์ได้อย่างเหมาะสม� � �1. สมศรีใช้ anemometer วัดปริมาณน้ำฝนในหมู่บ้าน � � �2. สมศักดิ์ใช้ barometer วัดอุณหภูมิภายในห้องเรียน � � �3. สมชายใช้ stereoscope มองภาพสามมิติในรูปถ่ายทางอากาศ � � �4. สมหญิงใช้ planimeter หาพื้นที่ของจังหวัดในแผนที่ 1 : 250,000
  ข้อ 1 และ 2
  ข้อ 2 และ 3
  ข้อ 2 และ 4
  ข้อ 3 และ 4
4. การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1 เกี่ยวข้องกับพลังงานใด
  ไอน้ำ, ถ่านหิน
  น้ำมัน, ถ่านหิน
  ไอน้ำ, น้ำมัน
  ถ่านหิน, แรงงานคนและสัตว์
5. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ไทยขอให้มีการแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริงในเรื่องใด
  สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
  ภาษีอากร
  คนในบังคับต่างชาติ
  ถูกทุกข้อ
6. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
  การทำนาปี, การทำนาเกลือ
  การทำนาเกลือ, การจุดบั้งไฟ
  การจุดบั้งไฟ, การแห่นางแมว
  การแห่นางแมว, การทำนาปี
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นเมริเดียน
  ยาวเท่ากันทุกเส้น, สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก
  สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก, ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร
  ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร, แบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กัน
  แบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กัน, ยาวเท่ากันทุกเส้น
8. จักรวรรดิอินเดียได้รับอิทธิพลทางศิลปะด้านใดจากกรีกและเปอร์เซีย
  จิตรกรรม, นาฏกรรม
  นาฏกรรม, ประติมากรรม
  ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม
  สถาปัตยกรรม, จิตรกรรม
9. สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง นอกจากข้าวแล้ว ยังประกอบด้วยสินค้าชนิดใด
  ดีบุก, ไม้สัก
  ไม้สัก, ของป่า
  ของป่า, น้ำตาลทราย
  น้ำตาลทราย, ดีบุก
10. เหตุใดดินอินทรีย์จึงไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
  ระบายน้ำเร็ว เก็บน้ำไม่อยู่, ขาดสารอาหารบางชนิดรุนแรง
  ระบายน้ำเร็ว เก็บน้ำไม่อยู่, มีชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่าครึ่งเมตร
  มีชั้นหินพื้นในระดับตื้นกว่าครึ่งเมตร, เมื่อแห้งมักเกิดไฟป่าและยุบตัวในบางครั้ง
  ขาดสารอาหารบางชนิดรุนแรง, เมื่อแห้งมักเกิดไฟป่าและยุบตัวในบางครั้ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile