แนวสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พีระมิดในอารยธรรมอียิปต์สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
  ใช้เป็นศาสนสถาน, ใช้เป็นสถานที่เก็บพระศพฟาโรห์
  ใช้เป็นสถานที่เก็บพระศพฟาโรห์, แสดงถึงความเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนชีพ
  แสดงถึงความเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนชีพ, แสดงถึงอำนาจและความมั่นคงของอาณาจักร
  แสดงถึงอำนาจและความมั่นคงของอาณาจักร, ใช้เป็นศาสนสถาน
2. การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1 เกี่ยวข้องกับพลังงานใด
  ไอน้ำ, ถ่านหิน
  น้ำมัน, ถ่านหิน
  ไอน้ำ, น้ำมัน
  ถ่านหิน, แรงงานคนและสัตว์
3. สงครามใดเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็น
  สงครามเกาหลี, สงครามเวียดนาม
  สงครามเวียดนาม, สงครามอ่าวเปอร์เซีย
  สงครามอ่าวเปอร์เซีย, สงครามระหว่างอินเดียและปากีสถาน
  สงครามเกาหลี, สงครามระหว่างอินเดียและปากีสถาน
4. เรื่องใดเป็นหลักฐานประเภทตำนาน
  สังคีติยวงศ์, ท้าวแสนปม
  ท้าวแสนปม, มังรายศาสตร์
  มังรายศาสตร์, ไตรภูมิพระร่วง
  ไตรภูมิพระร่วง, สังคีติยวงศ์
5. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ไทยขอให้มีการแก้ไขสนธิสัญญาเบาว์ริงในเรื่องใด
  สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
  ภาษีอากร
  คนในบังคับต่างชาติ
  ถูกทุกข้อ
6. ใครใช้เครื่องมือหาข้อมูลภูมิคาสตร์ได้อย่างเหมาะสม� � �1. สมศรีใช้ anemometer วัดปริมาณน้ำฝนในหมู่บ้าน � � �2. สมศักดิ์ใช้ barometer วัดอุณหภูมิภายในห้องเรียน � � �3. สมชายใช้ stereoscope มองภาพสามมิติในรูปถ่ายทางอากาศ � � �4. สมหญิงใช้ planimeter หาพื้นที่ของจังหวัดในแผนที่ 1 : 250,000
  ข้อ 1 และ 2
  ข้อ 2 และ 3
  ข้อ 2 และ 4
  ข้อ 3 และ 4
7. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
  การทำนาปี, การทำนาเกลือ
  การทำนาเกลือ, การจุดบั้งไฟ
  การจุดบั้งไฟ, การแห่นางแมว
  การแห่นางแมว, การทำนาปี
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเส้นเมริเดียน
  ยาวเท่ากันทุกเส้น, สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก
  สอบเข้าหากันที่ขั้วโลก, ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร
  ยาวที่สุดบริเวณศูนย์สูตร, แบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กัน
  แบ่งโลกออกเป็น 2 ซีกเท่าๆ กัน, ยาวเท่ากันทุกเส้น
9. ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  การปลูกป่าชายเลน, การสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ในพื้นที่แห้งแล้ง
  การสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ในพื้นที่แห้งแล้ง, การนำกล่องนมที่ดื่มแล้วไปแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้
  การนำกล่องนมที่ดื่มแล้วไปแปรรูปเป็นโต๊ะเก้าอี้, การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างกว้างขวาง
  การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างกว้างขวาง, การปลูกป่าชายเลน
10. ข้อใดเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทให้ข้อมูล
  แผนที่, กล้องวัดระดับ
  กล้องวัดระดับ, ภาพจากดาวเทียม
  แผนที่, ภาพจากดาวเทียม
  ภาพจากดาวเทียม, เครื่องย่อขยายแผนที่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile