O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar,วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
  ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
  ปลูกไม้เลื้อยขึ้นคลุมบนหลังคาเพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
  ปลูกดอกทานตะวันหน้าบ้านเพื่อลดการสะท้อนของแสงอาทิตย์
  ปลูกต้นไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงแดดส่องตัวบ้าน
2. มอเตอร์เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยใช้หลักการใด
  การเหนี่ยวนำ
  การสร้างสนามแม่เหล็ก
  การหมุน
  การตัดกันของสนามแม่เหล็ก
3. เตาไมโครเวฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงานในระบบใด คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  ใช้คลื่นความถี่สูง
  ใช้ขดลวดความร้อนชนิดพิเศษ
  ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง
4. การรักษาความลับของลูกค้าเป็นจรรยาบรรณของใคร
  ของนักธุรกิจ
  ของพนักงานขายที่พึงมีต่อลูกค้า
  ของผู้ผลิตที่มีต่อผู้บริโภค
  ของผู้ผลิตต่อคู่แข่งขัน
5. เครื่องมือทางการค้าที่เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าคือข้อใด
  เครื่องหมายการค้า
  การออกแบบผลิตภัณฑ์
  การเป็นสินค้าพิเศษ
  การปรับปรุงพัฒนาหีบห่อ
6. ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไรจำนวนเท่าใด ตั้งราคาเท่าใด ขายที่ไหน
  ผลิตอะไร ผลิตทำไมผลิตที่ไหน ราคาเท่าใด
  ผลิตอะไร ผลิตทำไม ผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใคร
  ผลิตอะไร จำนวนเท่าใด ผลิตเพื่อใครผลิตอย่างไร
7. ข้อใดคือความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตร
  ตลาดทุนทำเลทีม ฝีมือ
  ทุนทำเลทีม ฝีมือ ตลาด
  ทำเล ทีมตลาดฝีมือ ทุน
  ทีม ฝีมือ ทุนตลาดทำเล
8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  Microsoft Windows
  Ubuntu
  Symbian
  MAC Address
9. ถ้านักเรียนจะประกอบสัมมาอาชีวะและเป็นธุรกิจขนาดย่อมจะต้องใช้ทรัพยากรข้อใด
  ตั้งร้านจำหน่ายขนมไทยขนมนานาชาติโดยมีลูกจ้าง 30 คนทรัพย์สินถาวร30 ล้านบาท
  ผลิตลำไยแห้งส่งไปขายต่างประเทศและในประเทศมีลูกจ้าง 60 คน เงินทุน 50 ล้านบาท
  ตั้งร้านอาหารมีพนักงานเสิร์ฟและพนักงานเชียร์เบียร์ 42 คนอาคารอุปกรณ์ 20 ล้านบาท
  ตั้งร้าน Super Market มีพนักงาน 35 คนมีอาคารอุปกรณ์ 65 ล้านบาท
10. ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  ผลิตอะไรจำนวนเท่าใด ตั้งราคาเท่าใด ขายที่ไหน
  ผลิตอะไร ผลิตทำไมผลิตที่ไหน ราคาเท่าใด
  ผลิตอะไร ผลิตทำไม ผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใคร
  ผลิตอะไร จำนวนเท่าใด ผลิตเพื่อใครผลิตอย่างไร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile