เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดควรคำนึงถึงในการจัดพิธีกรรม
  ถูกต้องตามหลักศาสนา
  ทำให้ผู้ัจัดได้รับความนิยม
  เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
  จัดตามประเพณีแบบโบราณ
2. การไม่รักษาศีลข้อใด มีผลต่อสุขภาพโดยตรง
  ศีลข้อ 1
  ศีลข้อ 2
  ศีลข้อ 4
  ศีลข้อ 5
3. พระสงฆ์ที่นิมนต์มาในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีกี่รูป
  อย่างน้อย 4 รูป
  อย่างน้อย 5 รูป
  อย่างน้อย 9 รูป
  กี่รูปก็ได้
4. หลักธรรมข้อใด เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ
  ศีล 5
  อิทธิบาท 4
  ฆราวาสธรรม 4
  บุญกิริยาวัตถุ 3
5. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เข้าค่ายพุทธบุตร
  ได้รับการฝึกอบรมทางกาย วาจา ใจ
  ได้ฝึกให้กล้าแสดงออก
  มีเพื่อนฝูงเพิ่มมากขึ้น
  ได้เรียนรู้พุทธประวัติ
6. ผู้ที่จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ ต้องมีอายุกี่ปี
  5 ปี ขึ้นไป
  7 ปี ขึ้นไป
  10 ปี ขึ้นไป
  12 ปี ขึ้นไป
7. จุดประสงค์ของการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือข้อใด
  ให้ชาวพุทธคนอื่นยอมรับ
  ปฏิบัติตามประเพณีนิยม
  ให้พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจ
  ให้มีจิตตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา
8. การที่นักเรียนเข้าพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ มีผลดีอย่างไร
  ทำให้พระสงฆ์ได้รู้จักนักเรียน
  มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
  มีคนนิยมยกย่อง
  จิตใจสงบ เยือกเย็น
9. สถานที่ใดไม่ควรมีอยู่ในวัด
  กุฏิ
  หอระฆัง
  โบสถ์
  ร้านค้า
10. การสร้างวัดต้องให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในข้อใด
  คณะรัฐบาล
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
  สำนักพระราชวัง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile