ชุดข้อสอบกลางภาค วิชาคอมพิวเตอร์ 1

,ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การกระทำใดต่อไปนี้ ไม่จัด เป็นการประมวลผล ข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียน
  การพิมพ์ค่าคะแนน
  การหาคะแนนที่มีค่ามากที่สุด
  การเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย
  การนับจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า 40
2. ข้อใดคือทรัพย์สินทางปัญญา
  สิทธิบัตร
  แผ่นซีดี
  ฮาร์ดดิสด์
  บัตรชมภาพยนตร์
3. ฐานข้อมูล หมายถึงอะไร
  เป็นที่รวบรวมตารางหลาย ๆ ตารางเข้าไว้ด้วยกัน
  กลุ่มของเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน
  กลุ่มของระเบียน
  เขตข้อมูลที่ใช้เก็บไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อื่น ๆ
4. หากต้องการเก็บข้อมูล "ที่อยู่" ของนักเรียนเป็นเขตข้อมูลหนึ่ง ควรเก็บข้อมูลนี้ในรูปแบบใด
  จำนวนเต็ม
  ข้อความ
  วันเวลา
  ไฟล์
5. ข้อมูล หมายถึงอะไร
  ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผล
  เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง
  เป็นสิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม
  การจัดการความรู้
6. เคส (Case) คืออะไร
  กล่องที่ทำหน้าที่เป็นโครงยึดให้อุปกรณ์ภายในต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  ซีพียู
  Printer
  Harddisk
7. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางในพีซี
  ชิป
  ไมโครโพรเซสเซอร์
  เมนบอร์ด
  เมนบอร์ด
8. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของข้อมูลที่ดี
  ความถูกต้องตามเวลา
  ความถูกต้องของข้อมูล
  แสดงความสอดคล้องของข้อมูล
  ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
9. คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียกย่อ ๆ ว่าอะไร
  ET
  IT
  IE
  IR
10. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เรียกว่าอะไร
  ฮาร์ดแวร์
  ซอฟต์แวร์
  ชุดคำสั่ง
  พีเพิลแวร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile