ชุดข้อสอบกลางภาค วิชาคอมพิวเตอร์ 1

,ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
  บิต
  ไบต์
  ฟิลด์
  เร็คคอร์ด
2. ข้อมูล หมายถึงอะไร
  ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผล
  เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง
  เป็นสิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม
  การจัดการความรู้
3. คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ต้องประกอบด้วย
  ซอฟต์แวร์ - ฮาร์ดแวร์
  ซอฟต์แวร์ - ฮาร์ดแวร์ - พิเพิลแวร์
  ฮาร์ดแวร์ - พิเพิลแวร์
  ซอฟต์แวร์ - พิเพิลแวร์
4. ความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูล มาตรา 5 มีว่าอย่างไร
  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ ต้องระวังจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ ต้องระวังจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
  ผู้ใดกระทำการใด โดยมิชอบ ต้องระวังจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ไม่มีข้อถูก
5. คอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร
  เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
  เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่
  อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
  เป็นแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์
6. เขตข้อมูลหลาย ๆ ข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กันโดยเขตข้อมูลแต่ละส่วนอาจจะเป็นข้อมูลต่างชนิดกัน คืออะไร
  เขตข้อมูล
  ไฟล์
  ระเบียน
  ตาราง
7. ฐานข้อมูล หมายถึงอะไร
  เป็นที่รวบรวมตารางหลาย ๆ ตารางเข้าไว้ด้วยกัน
  กลุ่มของเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน
  กลุ่มของระเบียน
  เขตข้อมูลที่ใช้เก็บไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อื่น ๆ
8. ความสามารถของคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับอะไร
  การทำงานภายในของซีพียู
  ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา
  ความเร็วบัสบนเมนบอร์ด
  ถูกทุกข้อ
9. สารสนเทศหมายถึงอะไร
  สิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม
  ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้่ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้งาน
  ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์
  ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีระบบเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและสาระ
10. คำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียกย่อ ๆ ว่าอะไร
  ET
  IT
  IE
  IR
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile