ชุดข้อสอบกลางภาค วิชาคอมพิวเตอร์ 1

,ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Rom คืออะไร
  หน่วยความถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์
  หน่วยความจำเสมือน
  หน่วยความจำ จำลอง
  หน่วยความจำชั่วคราว
2. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เรียกว่าอะไร
  ฮาร์ดแวร์
  ซอฟต์แวร์
  ชุดคำสั่ง
  พีเพิลแวร์
3. สารสนเทศหมายถึงอะไร
  สิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม
  ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้่ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้งาน
  ทำหน้าที่ออกแบบพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาเว็บไซต์
  ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีระบบเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและสาระ
4. คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานกี่หน่วย
  4 หน่วย
  5 หน่วย
  6 หน่วย
  7 หน่วย
5. การกระทำใดต่อไปนี้ ไม่จัด เป็นการประมวลผล ข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียน
  การพิมพ์ค่าคะแนน
  การหาคะแนนที่มีค่ามากที่สุด
  การเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย
  การนับจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า 40
6. ความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูล มาตรา 5 มีว่าอย่างไร
  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ ต้องระวังจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
  ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ ต้องระวังจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
  ผู้ใดกระทำการใด โดยมิชอบ ต้องระวังจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ไม่มีข้อถูก
7. ลักษณะใด ไม่ใช่ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต
  ขนาดใหญ่ขึ้น แต่ราคาถูกลง
  ขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  ผนวกอุปกรณ์หลาย ๆ อย่างไว้ในเครื่องเดียว
  หน้าจอแบบสัมผัส สามารถสั่งการได้ด้วยเสียง
8. หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
  บิต
  ไบต์
  ฟิลด์
  เร็คคอร์ด
9. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น
  จอภาพ
  คีย์บอร์ด
  เครื่องพิมพ์
  แฟลชไดรฟ์
10. ข้อมูล หมายถึงอะไร
  ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวลผล
  เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง
  เป็นสิ่งที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของวัตถุ เหตุการณ์ กิจกรรม
  การจัดการความรู้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile