O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่2

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar,สังคม คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ลักษณะทางกายภาพของกรีกส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรตามข้อใด
  มีทรัพยากรแร่มากจึงมีชาติต่าง ๆ เข้ามาติดต่อค้าขายทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
  มีดินที่อุดมสมบูรณ์ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม
  อยู่ใกล้ทะเลจึงมีการเดินเรือค้าขายกับดินแดนต่าง ๆ ได้สะดวก
  มีที่ราบอันกว้างใหญ่ประชากรจึงอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย
2. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
  การแสวงหาประโยชน์ด้านการค้า
  ความต้องการเผยแผ่ศาสนา
  ความต้องการขยายดินแดน
  การปูพื้นฐานด้านการศึกษา
3. ข้อใดไม่ใช่ผลงานด้านวิทยาการที่เกิดขึ้นในสมัยกรีก
  การรักษาโรคโดยการผ่าตัด
  การค้นพบแรงดึงดูดของโลก
  การค้นพบทฤษฎีทางเรขาคณิตและพีชคณิต
  ค้นพบว่าดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง
4. ความเชื่อในข้อใดที่ส่งผลให้อารยธรรมจีนเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมานับพันปี
  กษัตริย์มีอำนาจเสมือนเทพเจ้า
  กษัตริย์เป็นโอรสแห่งสวรรค์
  กษัตริย์เป็นผู้นำกองทัพ
  กษัตริย์เป็นเจ้าชีวิต
5. ข้อใดเป็นลักษณะการปกครองระหว่างกษัตริย์กับประชาชนในระบบฟิวดัล
  เจ้ากับข้า
  พ่อกับลูก
  นายกับบ่าว
  เจ้านายกับลูกน้อง
6. การศึกษาประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโรมันต้องศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อใด
  วิหารพาร์เทนอน บนเนินเขาอะโครโพลิส
  ศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช
  หนังสือมหากาพย์อีเลียด
  กฏหมายสิบสองโต๊ะ
7. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้จักรวรรดิโรมันล่มสลาย
  การถูกรุกรานจากชาวมองโกล
  การเกิดสงครามระหว่างศาสนา
  การแบ่งแยกจักรวรรดิโรมันออกเป็นสองส่วน
  การย้ายเมืองหลวงจากกรุงโรมไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิล
8. อารยธรรมสำคัญของชาวอารยันที่สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันคือข้อใด
  ศาสนา
  ความเชื่อ
  สถาปัตยกรรม
  ประเพณีและวัฒนธรรม
9. การดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นปรัชญาของลัทธิในข้อใด
  ลัทธิเต๋า
  ลัทธิขงจื๊อ
  ลัทธิฝ่าเจีย
  ลัทธิชาตินิยม
10. รูปแบบการปกครองของนครรัฐในข้อใดเป็นต้นแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  นครรัฐกรีก
  นครรัฐเอเธนส์
  นครรัฐอียิปต์
  นครรัฐสปาร์ตา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile