แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การใช้คำราชาศัพท์

,sineegan คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว....พระราชดำเนินเป็น....ประธาน....รดพระนังคัลแรกนาขวัญ เติมคำในช่องว่าง ตามลำดับ
  เสด็จ องค์ พิธี
  เสด็จ องค์ พระราชพิธี
  ทรงเสด็จ องค์ พิธี
  ทรงเสด็จ องค์ พระราชพิธี
2. พระราชาที่เป็นแขกของพระมหากษัตริย์เรียกว่าอะไร
  พระราชอาคันตุกะ
  อาคันตุกะ
  พระอาคันตุกะ
  ราชอาคันตุกะ
3. ข้อใดไม่ใช่คำนามราชาศัพท์
  พระราชทรัพย์
  พระราชนิพนธ์
  พระราชทาน
  พระบรมราโชวาท
4. พระราชาที่เป็นแขกของพระมหากษัตริย์เรียกว่าอะไร
  พระราชอาคันตุกะ
  อาคันตุกะ
  พระอาคันตุกะ
  ราชอาคันตุกะ
5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว....พระราชดำเนินเป็น....ประธาน....รดพระนังคัลแรกนาขวัญ เติมคำในช่องว่าง ตามลำดับ
  เสด็จ องค์ พิธี
  เสด็จ องค์ พระราชพิธี
  ทรงเสด็จ องค์ พิธี
  ทรงเสด็จ องค์ พระราชพิธี
6. ข้อใดใช้ ทรง ไม่ถูกต้อง
  ทรงช้าง
  ทรงพระอักษร
  ทรงโปรด
  ทรงดนตรี
7. สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงลง...
  พระปรมาภิไธย
  พระนามาภิไธย
  พระพระนาม
  พระหัตถเลขา
8. พระราชาที่เป็นแขกของพระมหากษัตริย์เรียกว่าอะไร
  พระราชอาคันตุกะ
  อาคันตุกะ
  พระอาคันตุกะ
  ราชอาคันตุกะ
9. ข้อใดไม่ใช่คำนามราชาศัพท์
  พระราชทรัพย์
  พระราชนิพนธ์
  พระราชทาน
  พระบรมราโชวาท
10. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระอนุชาทิวงคตในต่างประเทศ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระบรมราชสมภพ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
  หม่อมเจ้าสกุณาทรงรับสั่งถึงพระสหาย
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร พอพระทัยช่อดอกไม้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile