วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่22
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนในการฝึกสมาธิได้อย่างเหมาะสม
  วิรัตน์นั่งสมาธิตลอดเวลา
  สุปราณีนั่งสมาธิก่อนนอน
  อนุชาทำงานพร้อมกับนั่งสมาธิ
  สัญชัยนั่งสมาธิพร้อมกับฟังเพลง
2. ข้อใดไม่ใช่วิธีการฝึกสมาธิอย่างง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป
  การกำหนดลมหายใจ พุท - โธ
  การกำหนดลมหายใจ เข้า - ออก
  การกำหนดลมหายใจ หนึ่ง - สอง
  การกำหนดลมหายใจ ใช่คน – ไม่ใช่คน
3. บุคคลในข้อใดได้ชื่อว่าคิดแบบโยนิโสมนสิการ
  วันชัยชอบบ่นว่าน้อยใจที่เพื่อนไม่รัก
  เอกรัตน์ชอบโวยวายเมื่อรถประจำทางจอดไม่ตรงป้าย
  วิจิตรายอมรับว่าฝึกซ้อมกีฬาน้อยไปจึงทำให้แพ้คู่แข่ง
  พรพิมลรู้สึกหัวเสียที่รถติดขณะที่ต้องรีบไปให้ทันเวลาสอบ
4. ทิศเบื้องหน้าตามหลักทิศ ๖ คือบุคคลใด
  สามีภรรยา
  บิดามารดา
  มิตรสหาย
  คนงานหรือลูกจ้าง
5. ในการนับถือศาสนา สามารถนับถือพร้อมกัน ๒ ศาสนาได้หรือไม่
  ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบุคคล
  ไม่ได้ เพราะผิดกฎบัญญัติของกฎหมาย
  ได้ เพราะหลักของทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดี
  ไม่ได้ เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการประกอบพิธีกรรม
6. วิธีการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติตรงกับข้อใด
  การบริกรรมสวดภาวนา
  การเดินเวียนแบบจงกลม
  การกำหนดลมหายใจ เข้า - ออก
  การควบคุมจิตไม่ให้ฟุ้งซ่าน
7. การวิเคราะห์ข้อมูลจัดอยู่ในการพัฒนาปัญญาที่เรียกว่าอะไร
  สุตมยปัญญา
  จินตามยปัญญา
  ภาวนามยปัญญา
  วิจารณญาณมยปัญญา
8. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของศาสนา
  เป็นเครื่องดับความร้อนทางใจ
  เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรมและคุณธรรม
  เป็นบ่อเกิดแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
  เป็นบ่อเกิดแห่งการรวมพลังในการทำสงครามเพื่อศาสนา
9. พระธรรมทูตรูปใดที่เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิ
  พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ
  พระรักขิตเถระและพระมหาเทวเถระ
  พระมหินทระเถระและพระมัชฌิมเถระ
  พระมหาเถระและพระมหาธรรมรักขิตเถระ
10. ผู้ใดเป็นประมุขฝ่ายสงฆ์ในการทำสังคายนาครั้งที่ ๑
  พระอานนท์
  พระอุบาลี
  พระมหากัสสปะ
  พระโมคคัลลีบุตรติสสะ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile