วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่22

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระธรรมทูตรูปใดที่เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิ
  พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ
  พระรักขิตเถระและพระมหาเทวเถระ
  พระมหินทระเถระและพระมัชฌิมเถระ
  พระมหาเถระและพระมหาธรรมรักขิตเถระ
2. สังคมต้องการพัฒนาคนเพื่อจุดมุ่งหมายในข้อใด
  ต้องการพัฒนาคนให้เป็นคนดี
  ต้องการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง
  ต้องการพัฒนาคนให้มีความสามารถ
  ต้องการพัฒนาคนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
3. ธรรมจักรกับกวางหมอบเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่หมายถึงเหตุการณ์ใด
  เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช
  ปัญจวัคคีย์ยอมรับใช้พระสิทธัตถะ
  นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
  พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
4. คำกล่าวเกี่ยวกับหลักธรรมในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  อิทธิบาท ๔ คือคุณธรรมที่ทำให้พ้นทุกข์
  เบญจธรรมคือธรรมอันดีงาม ๕ ประการ
  เบญจศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย
  พละ ๕ คือหลักธรรมที่ช่วยให้ทำงานสำเร็จ
5. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนในการฝึกสมาธิได้อย่างเหมาะสม
  วิรัตน์นั่งสมาธิตลอดเวลา
  สุปราณีนั่งสมาธิก่อนนอน
  อนุชาทำงานพร้อมกับนั่งสมาธิ
  สัญชัยนั่งสมาธิพร้อมกับฟังเพลง
6. การพัฒนาปัญญาตามแบบใดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของพระพุทธศาสนา
  สุตมยปัญญา
  จิตตามยปัญญา
  ภาวนามยปัญญา
  อัปปนามยปัญญา
7. วิธีการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติตรงกับข้อใด
  การบริกรรมสวดภาวนา
  การเดินเวียนแบบจงกลม
  การกำหนดลมหายใจ เข้า - ออก
  การควบคุมจิตไม่ให้ฟุ้งซ่าน
8. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของศาสนา
  เป็นเครื่องดับความร้อนทางใจ
  เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรมและคุณธรรม
  เป็นบ่อเกิดแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
  เป็นบ่อเกิดแห่งการรวมพลังในการทำสงครามเพื่อศาสนา
9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการฝึกสมาธิอย่างง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป
  การกำหนดลมหายใจ พุท - โธ
  การกำหนดลมหายใจ เข้า - ออก
  การกำหนดลมหายใจ หนึ่ง - สอง
  การกำหนดลมหายใจ ใช่คน – ไม่ใช่คน
10. ทิศเบื้องหน้าตามหลักทิศ ๖ คือบุคคลใด
  สามีภรรยา
  บิดามารดา
  มิตรสหาย
  คนงานหรือลูกจ้าง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile