วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณ์ข้อใดที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันในเครือข่ายได้
  แป้นพิมพ์
  สแกนเนอร์
  เครื่องพิมพ์
  ฮาร์ดดิสก์
2. ฮับ มีความสำคัญต่อโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาวอย่างไร
  ถ้าไม่มีฮับจะเกิดการชนกันของข้อมูล
  ถ้าไม่มีฮับเครือข่ายจะส่งข้อมูลถึงกันไม่ได้
  ถ้าไม่มีฮับจะไม่สามารถกระจายข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  ถูกทุกข้อ
3. นักเรียนใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารอย่างไร
  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  นำเสนอผลงาน
  ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  พิมพ์รายงาน
4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด
  การนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารมาต่อกันมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป
  การรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์
  การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่อง ขึ้นไปเชื่อมต่อผ่านสื่อในการสื่อสารข้อมูล
  การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ลักษณะใดที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอรับผลจากเครื่องแม่ข่าย
  เครื่องเทอร์มินัล
  เครื่องไคลเอนต์
  เครื่องเซิร์ฟเวอร์
  เครื่องเวิร์กสเตชัน
6. นักเรียนใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารอย่างไร
  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  นำเสนอผลงาน
  ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  พิมพ์รายงาน
7. ฮับ มีความสำคัญต่อโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาวอย่างไร
  ถ้าไม่มีฮับจะเกิดการชนกันของข้อมูล
  ถ้าไม่มีฮับเครือข่ายจะส่งข้อมูลถึงกันไม่ได้
  ถ้าไม่มีฮับจะไม่สามารถกระจายข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดควรใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น
  ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เดียวกัน
  พื้นที่ใกล้เคียงมีระยะเชื่อมต่อประมาณ10 กิโลเมตร
  ภายในตัวอาคารเดียวกัน
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดเป็นเครื่องลูกข่ายของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
  เครื่องเทอร์มินัล
  เครื่องเวิร์กสเตชัน
  เครื่องไคลเอนต์
  เครื่องเซิร์ฟเวอร์
10. ข้อดีของโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัสคือข้อใด
  ไม่มีสัญญาณรบกวน
  ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว
  สายส่งข้อมูลมีขนาดเล็ก
  ใช้สายส่งข้อมูลน้อย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile