วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1

,วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักเรียนใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารอย่างไร
  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  นำเสนอผลงาน
  ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  พิมพ์รายงาน
2. ฮับ (Hub) ทำหน้าที่
  เป็นศูนย์กลางสำหรับการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆเข้าด้วยกัน
  ควบคุมจำนวนคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
  ประสานงานการทำงานของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
  ควบคุมจำนวนอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
3. การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่นที่ใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อ ใช้อะไรเป็นตัวกระจาย
  การ์ดเครือข่ายแบบไร้สาย
  แอกเซสพอสท์
  บลูทูธ
  ฮับ
4. ในปัจจุบันนิยมใช้การประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใด
  แบบรวม(Hybrid)
  แบบวงแหวน(Ring)
  แบบต่อเนื่อง(Bus)
  แบบกระจาย(Star)
5. ข้อใดเป็นลักษณะการประมวลผลข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์
  การแบ่งหน้าที่การประมวลผลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเครื่องไคลเอนต์
  การนำเครื่องไคลเอนต์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แทนเครื่องเทอร์มินัล
  การแบ่งหน้าที่การประมวลผลระหว่างเครื่องเทอร์มินัลกับเครื่องไคลเอนต์
  การนำเครื่องไคลเอนต์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แทนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
6. ข้อใดควรใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่น
  ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เดียวกัน
  พื้นที่ใกล้เคียงมีระยะเชื่อมต่อประมาณ10 กิโลเมตร
  ภายในตัวอาคารเดียวกัน
  ถูกทุกข้อ
7. การประมวลผลข้อมูลที่ศูนย์กลางมีลักษณะอย่างไร
  การประมวลผลข้อมูลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยมีเครื่องเทอร์มินัลเป็นเครื่องลูกข่าย
  การประมวลผลข้อมูลที่เครื่องเทอร์มินัล โดยมีเครื่องไคลเอนต์เป็นเครื่องลูกข่าย
  การประมวลผลข้อมูลที่เครื่องเทอร์มินัล โดยมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นเครื่องลูกข่าย
  การประมวลผลข้อมูลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยมีเครื่องไคลเอนต์เป็นเครื่องลูกข่าย
8. การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบท้องถิ่นที่ใช้คลื่นวิทยุเป็นสื่อ ใช้อะไรเป็นตัวกระจาย
  การ์ดเครือข่ายแบบไร้สาย
  แอกเซสพอสท์
  บลูทูธ
  ฮับ
9. ข้อใดคือประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ลดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่สิ้นเปลือง
  ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
  ช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำ
  ถูกทุกข้อ
10. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใดที่ส่งข้อมูลได้รวดเร็วและข้อมูลไม่ชนกัน
  แบบดาว
  แบบบัส
  แบบวงแหวน
  แบบตาข่าย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile