วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อใด
  การนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารมาต่อกันมากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป
  การรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์
  การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่อง ขึ้นไปเชื่อมต่อผ่านสื่อในการสื่อสารข้อมูล
  การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย
2. ข้อใดจัดเป็นข้อเสียของโครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน
  ถ้าคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมีมาก การตรวจสอบปัญหาจะทำได้ยาก
  ถ้าฮับไม่ทำงานคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะไม่ทำงานด้วย
  ค่าใช้จ่ายของสายเคเบิลสูงทำการติดตั้งยาก
  ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องใดไม่ทำงานจะส่งให้ปัญหาทั้งระบบ
3. อุปกรณ์ข้อใดที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันในเครือข่ายได้
  แป้นพิมพ์
  สแกนเนอร์
  เครื่องพิมพ์
  ฮาร์ดดิสก์
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะทางไกล
  เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มาก
  เชื่อมโยงเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก
  มีชื่อเรียกว่า แวน (WAN)
  ถูกทุกข้อ
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใดที่ทำหน้าที่ขอบริการต่าง ๆ ไปยังเครื่องแม่ข่าย
  เครื่องไคลเอนต์
  เครื่องเซิร์ฟเวอร์
  เครื่องฮับ
  เครื่องแม่ข่าย
6. ข้อใดคือประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ลดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่สิ้นเปลือง
  ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
  ช่วยในการประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำ
  ถูกทุกข้อ
7. อุปกรณ์ข้อใดที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันในเครือข่ายได้
  แป้นพิมพ์
  สแกนเนอร์
  เครื่องพิมพ์
  ฮาร์ดดิสก์
8. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบใดที่ต้องใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อมาก
  แบบวงแหวน
  แบบดาว
  แบบตาข่าย
  แบบบัส
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะทางไกล
  เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มาก
  เชื่อมโยงเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก
  มีชื่อเรียกว่า แวน (WAN)
  ถูกทุกข้อ
10. ฮับ (Hub) ทำหน้าที่
  เป็นศูนย์กลางสำหรับการเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆเข้าด้วยกัน
  ควบคุมจำนวนคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
  ประสานงานการทำงานของคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
  ควบคุมจำนวนอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile