ระบบจำนวนเต็ม

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จงหาค่าของ 65,050,550 ÷ 50 = ?
  3,257,980
  1,301,011
  5,001,115
  1,300,555
2. กำหนดให้ a=5 , y=10 และ n=25จงหาค่าของ {( a × y + n)× -n} + {(a × a) - (y ÷ -a)} = ?
  1794
  -1848
  1836
  -1894
3. จงหาค่าของ (-81) ÷ 3 = ?
  17
  -27
  -29
  37
4. จงหาค่าของ 9,999,999 x 888,888 = ?
  7,965,746,436,534
  8,888,879,111,112
  8,754,645,756,886
  9,876,534,534,534
5. จงหาค่าสัมบูรณ์ของ |-35| + |-7| = ?
  42
  -42
  28
  -28
6. จำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้าง
  จำนวนเต็มลบ,เศษส่วน,จำนวนเต็มบวก
  จำนวนเต็มลบ,จำนวนเต็มหาร,ทศนิยม
  จำนวนเต็มลบ,จำนวนเต็มบวก,ศูนย์
  ไม่มีข้อถูก(ไม่รู้)
7. จงหาค่าของ (-216) ÷ (-9) = ?
  -11
  31
  24
  22
8. กำหนดให้ a= -5 , b= 6 , c= 4จงหาค่าของ (a × b) + (a × c)=?
  145
  -135
  -120
  155
9. จงหาค่าของ (-55) + (-75) = ?
  -130
  -20
  130
  20
10. ข้อใดไม่ใช่จำนวนเต็ม
  99 , 100 , -222 , 10923
  55, 66, 77, -88, 99.1
  12, 52, 157, 865
  -213, -533, -224, -753
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile