ระบบจำนวนเต็ม

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จงหาค่าของ (-81) ÷ 3 = ?
  17
  -27
  -29
  37
2. จงหาค่าของ (-49) x (-50) = ?
  -3745
  6974
  -2455
  2450
3. จงหาค่าของ (-59) - (-27) = ?
  42
  -42
  -32
  32
4. จงหาค่าของ 65,050,550 ÷ 50 = ?
  3,257,980
  1,301,011
  5,001,115
  1,300,555
5. จงหาค่าของ (-55) + (-75) = ?
  -130
  -20
  130
  20
6. จงหาค่าของ (-216) ÷ (-9) = ?
  -11
  31
  24
  22
7. จำนวนเต็มประกอบด้วยอะไรบ้าง
  จำนวนเต็มลบ,เศษส่วน,จำนวนเต็มบวก
  จำนวนเต็มลบ,จำนวนเต็มหาร,ทศนิยม
  จำนวนเต็มลบ,จำนวนเต็มบวก,ศูนย์
  ไม่มีข้อถูก(ไม่รู้)
8. จงหาคำตอบ 9,421,421 + 23,451,241 = ?
  31,058,562
  34,721,900
  38,950,313
  32,872,662
9. จงหาค่าของ 2,464 x (-5,323) = ?
  32,552,632
  -87,642,523
  78,765,863
  -13,115,872
10. จงหาค่าของ 42 + (-53)= ?
  95
  -11
  11
  -95
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile