แนวสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายหญิง ที่แสดงต่อเพื่อนชาย
  ยิ้มและกล่าวทักทาย
  ให้เพื่อนชายถูกเนื้อต้องตัว
  รับประทานอาหารด้วยกัน
  ซื้อขนมมาฝากเพื่อเป็นการขอบคุณ
2. อิทธิพลใดมีผลต่อค่านิยมทางเพศของวัยรุ่นมากที่สุด
  ศาสนา
  ครอบครัว
  บุคลิกภาพ
  บรรทัดฐานทางสังคม
3. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนเมื่อพบกับเพื่อนใหม่
  ทำความรู้จักและทักทาย
  ชวนไปกินข้าวด้วยกัน
  ถามเรื่องครอบครัว
  ขอเบอร์โทรศัพท์
4. ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลของครอบครัวที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางเพศของวัยรุ่น
  ความศรัทธาในศาสนา
  ความสัมพันธ์ในครอบครัว
  การจับกลุ่มกันกับเพื่อนเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ
  การปลูกฝังเจตคติที่ดีในเรื่องบทบาทของชายหญิง
5. การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นควรยึดหลักการใด
  การทำความดี
  ยึดหลักการและเหตุผล
  ยอมรับสภาพ
  แก้ไขข้อบกพร่อง
6. การเลี้ยงลูกแบบตามใจมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
  เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
  วัวหายล้อมคอก
  พ่อแม่
7. เพราะเหตุใด วัยรุ่นจึงติดสารเสพติดได้ง่ายที่สุด
  ความอยากรู้อยากลอง
  ความเจ็บป่วยทางกาย
  การใช้ยาในทางที่ผิด
  การมีฐานะยากจน
8. ในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อใดคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด
  การมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
  ความอดทนต่อเพื่อนร่วมงาน
  การเสียสละต่อเพื่อนร่วมงาน
  การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
9. ข้อใดคือสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกเมื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศ
  เดินหนีให้เร็วที่สุด
  ต่อว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรง
  ตั้งสติและตั้งใจปฏิเสธอย่างจริงจัง
  พูดปฏิเสธด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่จริงจัง
10. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศที่เหมาะสม
  ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย
  ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับวัยการหมกมุ่นในเรื่องเพศมากเกินไป
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile