ประโยคคำสั่ง สั่งห้าม ขอร้อง ในภาษาอังกฤษ

,ประดยคคำสั่ง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. _______________ in the hospital.
  Please be quiet
  Let’s play
  Please jump
  Let’s sing
2. We buy some food. ____________ to the market.
  Let’s go
  Don’t go
  Let’s gone
  Don’t gone
3. This room is darkly. ________ turn on the lights.
  Don’t
  May
  Do
  Please
4. _________________ the lights before you leave the room.
  Let’s turn on
  Turn on
  Please turn off
  Don’t turn off
5. The bus is coming ____________ it.
  let’s get on
  don’t get in
  go to
  let get on
6. Tom: I’m hungry.Jerry: ________________.
  Do I have dinner
  Let’s have dinner
  Please had dinner
  Let have dinner
7. Let’s __________ for a walk but don’t _________ to the bridge.
  go, take
  take, take
  take, go
  go, go
8. Don’t __________ away. Please ________ for me.
  runing, waiting
  runs, waits
  run, wait
  runed, waited
9. ________________ away from the snake. It’s dangerous.
  Staying
  Stay
  To stay
  Stayed
10. You are dirty. _________________.
  Take a shower
  Takes a shower
  To take a shower
  Don’t take a shower
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile