ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม.1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. They usually ____ to work on foot.
  go
  goes
  is going
  are going
2. ___ doesn’t sit between Sopha and you.
  He
  We
  You
  They
3. Help____ carry ___ . ____ has fainted.
  I, her, she
  I, she, her
  me, her, she
  me, she, she
4. They want to talk with______.
  he
  we
  she
  you
5. They usually ____ to work on foot.
  go
  goes
  is going
  are going
6. My aunt isn’t old. ____lives nearby.
  It
  He
  She
  Her
7. Help____ carry ___ . ____ has fainted.
  I, her, she
  I, she, her
  me, her, she
  me, she, she
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile